ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

equipped

IH0 K W IH1 P T   
43 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -equipped-, *equipped*, equipp, equippe
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
equipped[ADJ] ครบครัน, See also: ซึ่งมีเครื่องประกอบพร้อม, Syn. furnished, provided

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Their scientists are properly equipped.คิดเกี่ยวกับมัน Help! (1965)
Your seat cushions are also equipped with a flotation device.เบาะที่นั่งก็ติดอุปกรณ์ สำหรับการลอยตัวด้วย Airplane! (1980)
It is true, I am still equipped with a positronic brain.เป็นความจริง ที่ผมยังมีสมองอิเล็กตรอนอยู่ Bicentennial Man (1999)
"All students must be equipped with one standard size 2 pewter cauldron and may bring, if they desire, either an owl, a cat or a toad."นักเรียนต้องเตรียมอุปกรณ์ดังนี้ หม้อใหญ่มาตรฐานเบอร์สองหนึ่งใบ และจัดหาสัตว์หนึ่งชนิด อาจจะเป็นนกฮุก หรือแมว หรือคางคก Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
T-X is designed for extreme combat, driven by a plasma reactor and equipped with onboard weapons.T-X ถูกออกแบบ สำหรับการต่อสู้ขั้นสูง จากเตาปฏิกรณ์ขนาดเล็ก เปลี่ยนให้เป็นอาวุธ ได้หลากหลาย Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
Now, when it's not on display, it is lowered into a four-foot-thick concrete, steel-plated vault... that happens to be equipped with an electronic combination lock and biometric access-denial systems.ตอนนี้, เมื่อมันไม่ได้ถูกแสดง มันจะถูกเลื่อนลงไปในห้องคอนกรีตหนา4ฟุต มีประตูเหล็กกล้า... . National Treasure (2004)
But the Italian base is equipped with the Lamborghini of snowcats.แต่ฐานอิตาลี มีรถแลมโบกินีหิมะ Eight Below (2006)
They're a little outdated, but they're equipped for remote access.ตกรุ่นก็จริงแต่ก็ใช้รีโมตควบคุมได้ Chuck Versus the Sizzling Shrimp (2007)
This is equipped with some kind of microscopic, infrared tracking device that determines her mother's communist affiliations?เดาว่ามันคงติดอุปกรณ์... พวกไมค์และเครื่องติดตามสินะ จะได้รู้ว่าแม่เธอเป็นคอมมิวนิสต์รึเปล่า Chuck Versus the Imported Hard Salami (2007)
As you can see, many of the cyborgs involved in the terrorist incidents... were equipped with Components made by Poseidon.อย่างที่เห็น ไซบอร์กจำนวนมาก เกี่ยวข้องเหตุการณ์การก่อการร้าย... ...ซึ่งใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตโดยโพเซดอน Appleseed Ex Machina (2007)
No hospital's equipped to deal with this.ไม่ โรงพยาบาล ทำอะไรไม่ได้หรอก Chapter Five 'Fight or Flight' (2007)
Well, I locked you out of the computer system using the remote console that every room in Castle is equipped with.ผมก็ปิดระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้รีโมตควบคุม ที่อยู่ ในทุกๆห้อง Chuck Versus the Gravitron (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
equippedEach robot is equipped with a talking machine.
equippedEach room is equipped with large desks.
equippedEventually it was decided that the stores be equipped with surveillance cameras.
equippedGuest rooms equipped with soundproofing with an emphasis on privacy.
equippedHe equipped himself with a rifle.
equippedHe equipped himself with everything needed to climb the mountain.
equippedHe equipped his son with the will to persevere.
equippedHer kitchen is equipped with labor-saving devices.
equippedHe was equipped for a trip.
equippedInsect-eating plants are equipped with various kinds of traps to catch insects.
equippedMy car is equipped with a CD player.
equippedOur car is equipped with air conditioning.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มีอุปกรณ์ครบครัน[X] (mī uppakøn khropkhran) EN: adequately equipped   
พรั่งพร้อม[X] (phrangphrøm) EN: in mass ; fully equipped ; fully provided ; complete ; all in readiness   FR: tous ensemble ; au complet
รถหวอ[n.] (rot wø) EN: siren-equipped car ; ambulance ; police car ; fire-engine ; fire-truck   FR: véhicule muni d'une sirène [m] ; véhicule d'intervention rapide [m] ; ambulance [f] ; voiture de police [f] ; camion de pompiers [m]
อุปกรณ์ครบครัน[adj.] (uppakøn khropkhran) EN: fully equipped   

CMU English Pronouncing Dictionary
EQUIPPED    IH0 K W IH1 P T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
equipped    (v) ˈɪkwˈɪpt (i1 k w i1 p t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ファン冷却式[ファンれいきゃくしき, fan reikyakushiki] (n) fan-equipped cooling system; fan-cooled system [Add to Longdo]
フル装備[フルそうび, furu soubi] (n) fully equipped (particularly with reference to cars) [Add to Longdo]
メータク[, me-taku] (n) (obsc) taxi equipped with a meter (from "meter taxi") [Add to Longdo]
完備した[かんびした, kanbishita] (adj-f) perfect; fully-equipped; complete [Add to Longdo]
脚付き;足付き;足つき[あしつき, ashitsuki] (n) (1) something (equipped) with legs; (2) sole of foot; (3) one's manner of walking [Add to Longdo]
具足[ぐそく, gusoku] (n,vs) (1) completeness; being fully equipped; (n,adj-f) (2) armor; armour; coat of mail [Add to Longdo]
在る(P);有る(P)[ある, aru] (v5r-i,vi) (1) (uk) (See 居る・いる・1) to be (usu. of inanimate objects); to exist; to live; (2) to have; (3) to be located; (4) to be equipped with; (5) to happen; to come about; (P) [Add to Longdo]
車井戸[くるまいど, kurumaido] (n) a well equipped with a pulley for drawing water [Add to Longdo]
搭載[とうさい, tousai] (n,vs) (1) loading (on board); equipping; (adj-f) (2) equipped (with); built-in; (P) [Add to Longdo]
特装[とくそう, tokusou] (n) specially equipped; customized; customised [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
フル装備[フルそうび, furu soubi] fully equipped [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 equipped
   adj 1: provided or fitted out with what is necessary or useful
       or appropriate; "a well equipped playground"; "a ship
       equipped with every mechanical aid to navigation" [syn:
       {equipped}, {equipt}] [ant: {unequipped}]
   2: provided with whatever is necessary for a purpose (as
     furniture or equipment or authority); "a furnished
     apartment"; "a completely furnished toolbox" [syn:
     {furnished}, {equipped}] [ant: {unfurnished}]
   3: prepared with proper equipment; "equipped for service in the
     Arctic" [syn: {equipped}, {fitted out(p)}]
   4: carrying weapons [syn: {equipped}, {weaponed}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top