ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

equinox

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -equinox-, *equinox*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
equinox(n) ช่วงที่เวลาในตอนกลางวันและกลางคืนเท่ากัน ซึ่งมักจะเกิดในช่วงวันที่ 21 มีนาคมและ 23 กันยายน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
equinox(อี'ควะนอคซฺ) n. เวลาที่ดวงอาทิตย์โคจรรอบเส้นศูนย์สูตรทำให้มีกลางวันเท่ากับกลางคืน/เกิดขึ้นในราววันที่ 21 มีนาคม (vernal equinox) กับวันที่22กันยายน (autumnal equinox)

English-Thai: Nontri Dictionary
equinox(n) วันที่กลางวันและกลางคืนยาวเท่ากัน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's the autumnal equinox today.วันนี้คือวันที่กลางวันยาว เท่ากับกลางคืนนะ A Deadly Affair (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
equinoxAutumnal Equinox Day falls on Friday this year.
equinoxNo heat or cold lasts beyond the equinox.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วันอิควิน็อกซ์[wan ikhwinǿks] (n) EN: equinox  FR: équinoxe [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
EQUINOX IY1 K W AH0 N AA2 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
equinox (n) ˈiːkwɪnɒks (ii1 k w i n o k s)
equinoxes (n) ˈiːkwɪnɒksɪz (ii1 k w i n o k s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
歳差[さいさ, saisa] (n) (phenomenon of) precession of the equinoxes [Add to Longdo]
歳差運動[さいさうんどう, saisaundou] (n) (1) (motion of) precession of the equinoxes; (2) precession [Add to Longdo]
社日[しゃにち;しゃじつ, shanichi ; shajitsu] (n) (See 戊) "tsuchinoe" day that falls closest to the vernal or autumnal equinox (a day of religious significance for harvests) [Add to Longdo]
秋季皇霊祭[しゅうきこうれいさい, shuukikoureisai] (n) (See 秋分の日) imperial ceremony of ancestor worship formerly held on the autumnal equinox [Add to Longdo]
秋分[しゅうぶん, shuubun] (n) (See 二十四節気) autumnal equinox; autumn equinox; fall equinox; (P) [Add to Longdo]
秋分の日[しゅうぶんのひ, shuubunnohi] (n) autumn equinox holiday (Sep 23 or 24); fall equinox holiday; autumnal equinox [Add to Longdo]
春季皇霊祭[しゅんきこうれいさい, shunkikoureisai] (n) (See 春分の日) imperial ceremony of ancestor worship formerly held on the vernal equinox [Add to Longdo]
春社[しゅんしゃ, shunsha] (n) (See 社日,戊・つちのえ) spring "tsuchinoe" day that falls closest to the vernal equinox (a day of religious significance for harvests) [Add to Longdo]
春分[しゅんぶん, shunbun] (n) (See 二十四節気) vernal equinox; spring equinox; (P) [Add to Longdo]
春分の日[しゅんぶんのひ, shunbunnohi] (n) Vernal Equinox Holiday (Mar 20 or 21) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 equinox
   n 1: either of two times of the year when the sun crosses the
      plane of the earth's equator and day and night are of equal
      length
   2: (astronomy) either of the two celestial points at which the
     celestial equator intersects the ecliptic [syn: {equinoctial
     point}, {equinox}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top