ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

equinox

IY1 K W AH0 N AA2 K S   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -equinox-, *equinox*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
equinox[N] ช่วงที่เวลาในตอนกลางวันและกลางคืนเท่ากัน ซึ่งมักจะเกิดในช่วงวันที่ 21 มีนาคมและ 23 กันยายน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
equinox(อี'ควะนอคซฺ) n. เวลาที่ดวงอาทิตย์โคจรรอบเส้นศูนย์สูตรทำให้มีกลางวันเท่ากับกลางคืน/เกิดขึ้นในราววันที่ 21 มีนาคม (vernal equinox) กับวันที่22กันยายน (autumnal equinox)

English-Thai: Nontri Dictionary
equinox(n) วันที่กลางวันและกลางคืนยาวเท่ากัน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Meet me on the equinoxMeet me on the equinox The Twilight Saga: New Moon (2009)
Meet me on the equinoxMeet me on the equinox The Twilight Saga: New Moon (2009)
It's the autumnal equinox today.วันนี้คือวันที่กลางวันยาว เท่ากับกลางคืนนะ A Deadly Affair (2010)
After all, it is the autumnal equinox.ยังไงซะวันนี้ก็เป็น วันที่กลางวันยาวเท่ากับกลางคืน A Deadly Affair (2010)
March 21st is the spring equinox, and the 24th is the feast of the beast.21 มีนา เป็นวันที่เวลากลางวันและกลางคือจะเท่ากัน ในฤดูใบไม้ผลิ 24 มีนา เป็นงานเลี้ยงของเหล่าปีศาจ Heathridge Manor (2012)
Galanthus nivalis Galanthus blooms in winter, before the vernal equinox, signifying spring's approach.กาแลนธัส นิวาลิส ดอกไม้กาแลนธัสในฤดูหนาว ก่อนที่จะถึงวสันตวิษุวัต* หมายถึงใกล้จะถึงฤดูใบไม้ผลิ *จุดที่มีกลางวันและกลางคืน เท่ากันในฤดูใบไม้ผลิ The Future in the Past (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
equinoxAutumnal Equinox Day falls on Friday this year.
equinoxNo heat or cold lasts beyond the equinox.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วันอิควิน็อกซ์[n.] (wan ikhwinǿks) EN: equinox   FR: équinoxe [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
EQUINOX    IY1 K W AH0 N AA2 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
equinox    (n) ˈiːkwɪnɒks (ii1 k w i n o k s)
equinoxes    (n) ˈiːkwɪnɒksɪz (ii1 k w i n o k s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
歳差[さいさ, saisa] (n) (phenomenon of) precession of the equinoxes [Add to Longdo]
歳差運動[さいさうんどう, saisaundou] (n) (1) (motion of) precession of the equinoxes; (2) precession [Add to Longdo]
社日[しゃにち;しゃじつ, shanichi ; shajitsu] (n) (See 戊) "tsuchinoe" day that falls closest to the vernal or autumnal equinox (a day of religious significance for harvests) [Add to Longdo]
秋季皇霊祭[しゅうきこうれいさい, shuukikoureisai] (n) (See 秋分の日) imperial ceremony of ancestor worship formerly held on the autumnal equinox [Add to Longdo]
秋分[しゅうぶん, shuubun] (n) (See 二十四節気) autumnal equinox; autumn equinox; fall equinox; (P) [Add to Longdo]
秋分の日[しゅうぶんのひ, shuubunnohi] (n) autumn equinox holiday (Sep 23 or 24); fall equinox holiday; autumnal equinox [Add to Longdo]
春季皇霊祭[しゅんきこうれいさい, shunkikoureisai] (n) (See 春分の日) imperial ceremony of ancestor worship formerly held on the vernal equinox [Add to Longdo]
春社[しゅんしゃ, shunsha] (n) (See 社日,戊・つちのえ) spring "tsuchinoe" day that falls closest to the vernal equinox (a day of religious significance for harvests) [Add to Longdo]
春分[しゅんぶん, shunbun] (n) (See 二十四節気) vernal equinox; spring equinox; (P) [Add to Longdo]
春分の日[しゅんぶんのひ, shunbunnohi] (n) Vernal Equinox Holiday (Mar 20 or 21) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 equinox
   n 1: either of two times of the year when the sun crosses the
      plane of the earth's equator and day and night are of equal
      length
   2: (astronomy) either of the two celestial points at which the
     celestial equator intersects the ecliptic [syn: {equinoctial
     point}, {equinox}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top