ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

equinoctial

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -equinoctial-, *equinoctial*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
equinoctial[ADJ] (พืช) ที่ดอกจะบานและหุบในเวลาเฉพาะของวัน (ทางพฤกษศาสตร์), See also: (ดอกของพืช) ซึ่งจะบานและหุบในช่วงเวลาใกล้เคียงกับเวลาเดิม (ทางพฤกษศาสตร์)
equinoctial[ADJ] ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงที่มีเวลาในตอนกลางวันและกลางคืนเท่ากัน
equinoctial[N] พายุหรือลมแรงที่เกิดขึ้นในช่วงที่เวลาในตอนกลางวันและกลางคืนเท่ากัน
equinoctial line[N] เส้นศูนย์สูตร, Syn. equinoctial circle, equinoctical point
equinoctial circle[N] วงเส้นศูนย์สูตร, Syn. celestial equator, equinoctial line

English-Thai: Nontri Dictionary
equinoctial(adj) ที่กลางวันยาวเท่ากับกลางคืน

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
equinoctial    (j) ˌiːkwɪnˈɒkʃl (ii2 k w i n o1 k sh l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
皇霊祭[こうれいさい, koureisai] (n) equinoctial ceremony held by the emperor at the shrine of imperial ancestors [Add to Longdo]
中日[なかび, nakabi] (n) (1) China and Japan; (2) the middle day; (3) the equinoctial day; (P) [Add to Longdo]
彼岸[ひがん, higan] (n) (1) equinoctial week (when Buddhist services are held); (2) (abbr) (See 彼岸会) Buddhist services during the equinoctial week; (3) {Buddh} (See 此岸) nirvana; (P) [Add to Longdo]
彼岸会[ひがんえ, higan'e] (n) Buddhist services during the equinoctial week [Add to Longdo]
分点[ぶんてん, bunten] (n) (1) equinoctal point; equinoctial point; (2) division points (along lines) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 equinoctial
   adj 1: relating to the vicinity of the equator
   2: relating to an equinox (when the lengths of night and day are
     equal)
   n 1: the great circle on the celestial sphere midway between the
      celestial poles [syn: {celestial equator}, {equinoctial
      circle}, {equinoctial line}, {equinoctial}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top