ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

equine

IY1 K W AY2 N   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -equine-, *equine*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
equine[ADJ] คล้ายม้า (ทางรูปร่างลักษณะหรือพฤติกรรม)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
equine(อี'ไควน) adj. คล้ายม้า. n. ม้า., See also: equinity n.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Equine Seraซีรั่มม้า [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Equine therapy. Yes, exactly.ใช่,ถูกต้อง They Had to Tweeze That Out of My Kidney (2009)
If we combine the dysosmia with the tunnel vision, the symptoms fit for western equine encephalitis.ถ้าเรารวมภาวะเสียการรับรู้กลิ่น กับอาการตาพร่า อาการตรงกับ western equine encephalitis (โรคไข้สมองอักเสบ) Fall from Grace (2011)
See if you find the Bart Bass retirement home for aged equines.ลองดูสิว่าคุณจะเจอ บ้านพักม้าวัยเกษียณของพาร์ท แบส หรือเปล่า Portrait of a Lady Alexander (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
EQUINE    IY1 K W AY2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
equine    (j) ˈɛkwaɪn (e1 k w ai n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pferdesport {m}equine sports [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 equine
   adj 1: resembling a horse
   2: of or belonging to the family Equidae
   n 1: hoofed mammals having slender legs and a flat coat with a
      narrow mane along the back of the neck [syn: {equine},
      {equid}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top