ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

equilateral

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -equilateral-, *equilateral*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
equilateral[ADJ] (รูปทรงเรขาคณิต) ซึ่งมีด้านเท่ากันทุกด้าน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
equilateraladj.,n. (รูป) ซึ่งมีด้านเท่ากันทุกด้าน

English-Thai: Nontri Dictionary
equilateral(adj) มีด้านเท่ากันหมด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
equilateral hyperbolaไฮเพอร์โบลาแกนเท่า [มีความหมายเหมือนกับ equiangular hyperbola และ rectangular hyperbola] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
equilateral triangleรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
equilateral triangleรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า, รูปสามเหลี่ยมที่มีด้านทั้งสามยาวเท่ากัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Arranged as an equilateral triangleให้เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า The Man from the Other Side (2010)
We're looking for an equilateral triangle,เรากำลังมองหาสามเหลี่ยมด้านเท่ากันนะ The Man from the Other Side (2010)
According to the book, the expression triangle is equilateral, putting it here.ที่นี่ไง อ้างอิงจากหนังสือ รูปสามเหลี่ยมแสดงเป็นด้านเท่ากันหมด, Because the Night (2013)
Equilateralสามเหลี่ยมด้านเท่า, Hidden Figures (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า[N] equilateral triangle, Syn. สามเหลี่ยมด้านเท่า, Count unit: รูป, Thai definition: รูปสามเหลี่ยมที่มีด้านทั้ง 3 ยาวเท่ากัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รูปหลายเหลี่ยมด้านเท่า[n. exp.] (rūplāilīem dān thao) EN: equilateral polygone   FR: polygone équilatéral [m]
รูปหลายเหลี่ยมที่มีด้านเท่ากัน[n. exp.] (rūplāilīem thī mī dān thaokan) EN: equilateral polygone   FR: polygone équilatéral [m]
รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า[n. exp.] (rūp sāmlīem dān thao) EN: equilateral triangle   FR: triangle équilatéral [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
equilateral    (j) ˌiːkwɪlˈætərəl (ii2 k w i l a1 t @ r @ l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
等边三角形[děng biān sān jiǎo xíng, ㄉㄥˇ ㄅㄧㄢ ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄒㄧㄥˊ, / ] equilateral triangle [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
正三角形[せいさんかくけい;せいさんかっけい, seisankakukei ; seisankakkei] (n) equilateral triangle; regular triangle [Add to Longdo]
不等辺三角形[ふとうへんさんかっけい;ふとうへんさんかくけい, futouhensankakkei ; futouhensankakukei] (n) scalene (triangle); triangle having three sides of different lengths; inequilateral triangle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  equilateral
      adj 1: having all sides or faces equal
      n 1: a figure whose sides are all equal

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top