ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

equidistant

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -equidistant-, *equidistant*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
equidistantadj. ซึ่งมีระยะทางเท่ากัน

English-Thai: Nontri Dictionary
equidistant(adj) มีระยะเท่ากัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
equidistantระยะห่างเท่ากัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's equidistant to the last two dump sites.ระยะห่างเท่าๆกับ สถานที่ทิ้งศพ 2 ที่ก่อน Proof (2011)
Based on my two equidistant sides, what the missing piece of my triangle is?ยึดหลักว่าด้านทั้งสอง มีระยะห่างเท่ากัน อะไรคือส่วนที่หายไป ของรูปสามเหลี่ยมของผม Zone of Exclusion (2012)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
equidistant    (j) ˌiːkwɪdˈɪstənt (ii2 k w i d i1 s t @ n t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
等距離[とうきょり, toukyori] (n) equidistant [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  equidistant
      adj 1: the same distance apart at every point

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top