ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

equiangular

IY2 K W AH0 AE1 NG G Y AH0 L ER0   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -equiangular-, *equiangular*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
equiangular[ADJ] (รูปทรงเรขาคณิต) ซึ่งมีมุมเท่ากันทุกมุม

English-Thai: Nontri Dictionary
equiangular(adj) มีมุมทุกมุมเท่ากัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
equiangular-มุมเท่า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
equiangular hyperbolaไฮเพอร์โบลามุมเท่า [มีความหมายเหมือนกับ equilateral hyperbola และ rectangular hyperbola] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
equiangular polygonรูปหลายเหลี่ยมมุมเท่า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
equiangular spiralเส้นเวียนก้นหอยมุมเท่า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รูปหลายเหลี่ยมมุมเท่า[n. exp.] (rūplāilīem mum thao) EN: equiangular polygon   FR: polygone équiangle [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
EQUIANGULAR    IY2 K W AH0 AE1 NG G Y AH0 L ER0

Japanese-English: EDICT Dictionary
対数螺線[たいすうらせん, taisuurasen] (n) logarithmic spiral; equiangular spiral [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  equiangular
      adj 1: having all angles equal

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top