ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

equi-

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: equi, -equi-, *equi*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
equi[PRF] เท่ากัน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Their scientists are properly equipped.คิดเกี่ยวกับมัน Help! (1965)
I cannot get the equipment...ฉันไม่สามารถได้รับอุปกรณ์ Help! (1965)
How's your equilibrium, Ringo?วิธีการของสมดุลของ ริงโก้ ? Help! (1965)
We are... (all) Third Troop of the Fourth Muskets acting in an independent role as infantry, lorried behind the enemy lines with sports equipment.เรามีสามกองร้อยของปืนที่สี่ การแสดงในบทบาทที่เป็น อิสระเป็นทหารราบ ขับเคลื่อนหลังเส้นศัตรู How I Won the War (1967)
Nothing. Absolutely nothing. Don't touch any of the equipment.ไม่ต้องทํา อยู่เฉยๆ ไม่ต้องเเตะอุปกรณ์อะไรทั้งนั้น Jaws (1975)
No one had outlined a physical fiitness program for them, and they had no athletic equipment.ไม่มีใครร่างโครงการเพื่อความแข็งแรง ของร่างกายให้พวกเขา และพวกเขาก็ไม่มีอุปกรณ์กีฬา Airplane! (1980)
Check down the field for emergency equipment.ตรวจสอบสนามบิน สำหรับอุปกรณ์ฉุกเฉิน Airplane! (1980)
Every piece of emergency equipment you can reach.อุปกรณ์ฉุกเฉินทุกชิ้นที่คุณหยิบถึง Airplane! (1980)
Civilian equipment, number three.อุปกรณ์ฝ่ายพลเรือน หมายเลข 3 Airplane! (1980)
Your seat cushions are also equipped with a flotation device.เบาะที่นั่งก็ติดอุปกรณ์ สำหรับการลอยตัวด้วย Airplane! (1980)
I was in charge of a million dollar equipment!ผมจะเจ้าของอุปกรณ์ล้านดอลลาร์ First Blood (1982)
This is not the best place to be sending from, and a lot of the equipment I'm using... has been rotting down here since the second world war.ผมมั่นใจว่ามีคนอื่น แต่ที่นี่ใช้ส่งสัญญาณไม่ได้ แถมอุปกรณ์ที่ให้ฉันใช้ ก็เป็นรุ่นสงครามโลก Day of the Dead (1985)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
equiThe new equipment has enable us to finish the work in an hour.
equiEventually it was decided that the stores be equipped with surveillance cameras.
equiWe ought to buy some new office equipment: the stuff we've got is out of date.
equiIs it possible to rent equipment?
equiLooking for male equivalent to myself.
equiHis invention is superior to conventional equipment.
equiThat Japanese word has no equivalent in English.
equiThe accused spoke equivocally and didn't want to talk turkey.
equiOur car is equipped with air conditioning.
equiWe cannot find an English equivalent for the Japanese 'giri'.
equiHer kitchen is equipped with labor-saving devices.
equiYou need good equipment to climb that mountain.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำสั่งไม่ฟ้องคดี[n. exp.] (khamsang mai føng khadī) EN: nolle prosequi   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top