ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

equestrian

IH0 K W EH1 S T R IY0 AH0 N   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -equestrian-, *equestrian*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
equestrian[ADJ] ที่เกี่ยวกับการขี่ม้า, See also: ซึ่งเกี่ยวกับม้า
equestrian[N] นักขี่ม้า, See also: ผู้ที่สามารถขี่ม้าได้อย่างชำนาญ, Syn. horseman

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
equestrian(อีเควส'เทรียน) adj. เกี่ยวกับนักขี่ม้า,เกี่ยวกับเทคนิคการขี่ม้า,ซึ่งอยู่บนหลังม้า n. คนขี่ม้า, See also: equestrianism n. ดูequestrian

English-Thai: Nontri Dictionary
equestrian(adj) ซึ่งอยู่บนหลังม้า
equestrian(n) นักขี่ม้า,จ๊อกกี้,อัศวินบนหลังม้า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
At least I wasn't watching it with the rest of the equestrian team.อย่างน้อยผมก็ไม่ได้ดู กับพวกนักกีฬาขี่ม้าทั้งทีม Crash (2004)
They have some equestrian thing in Santa Barbara.พวกเขาต้องจัดการ เรื่องม้าที่ซานตาบาบารา Little Miss Sunshine (2006)
Award-winning equestrian.ชนะการแข่งขันขี่ม้า The Legend (2008)
Jan Di, do you want to join our equestrians club?จันดี คุณต้องการเข้าร่วม equestrians คลับไหม Episode #1.5 (2009)
Equestrian princesses. Shit.หยดย้อย โดน Love & Other Drugs (2010)
Yeah, because you had to open your big mouth and mention your amazing summer at equestrian camp-- which, by the way, was news to me.ใช่ เพราะเธอนะพูดมาก ต้องพูดออกมาว่าเคยเข้าแคมป์ขี่ม้า ซึ่งดูเหมือนฉันจะไม่เคยรู้มาก่อน Touched by an 'A'-ngel (2011)
Yeah, I was the captain of the equestrian club my semester in Barcelona.คะ ฉันเคยเป็นกับตันชมรมขี่ม้า ช่วงครึ่งปีการศึกษาในบาร์เซลโลน่า Trust (2011)
Daniel mentioned that you were captain of an equestrian team in Barcelona.แดลเนียลบอกว่าเธอเป็นกับตัน... ชมรมขี่ม้าตอนอยู่บาร์เซลโลเนีย Trust (2011)
I forgot you're Equestrian Barbie.ฉันลืมไปว่า เธอเป็นแม่ตุ๊กตานักขี่ม้า And the Break-Up Scene (2011)
You know, like, uh, uh... uh, high-heeled galoshes or, um, equestrian underwear-- what?เธอรู้ไหม พวก... รองเท้ายางกันน้ำส้นสูง ชุดชั้นในสำหรับขี่ม้า... Makeover (2012)
I can see why you don't feel like socializing with your father, but why would you insist on keeping your attendance at an equestrian event a secret?ฉันสามารถเห็นว่าทำไมเธอถึงไม่ชอบคบค้าสมาคมกับพ่อ แต่ทำไมเธอถึงอยากให้เก็บเรื่องที่เธอเข้าร่วม ที่งานขี่ม้าไว้เป็นความลับ Portrait of a Lady Alexander (2012)
You know, I've been considering an equestrian *** for my next line, and I want you to introduce me to those women in the fabulous fascinators.คุณรู้ใช่ไหม ฉันเคยคิดเกี่ยวกับนักขี่ม้า และในอนาคตต่อไป ฉันอยากให้คุณแนะนำฉัน กับสุภาพสตรีที่มีเสน่ห์พวกนั้น Portrait of a Lady Alexander (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
equestrianEquestrian is the only mixed-gender Olympic event.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พระบรมรูปทรงม้า [n. prop.] (Phraborom Rūpsong Mā) EN: King Chulalongkorn Monument ; King Rama V Monument ; Equestrian Statue of King Chulalongkorn   

CMU English Pronouncing Dictionary
EQUESTRIAN    IH0 K W EH1 S T R IY0 AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
equestrian    (n) ˈɪkwˈɛstrɪəʴn (i1 k w e1 s t r i@ n)
equestrians    (n) ˈɪkwˈɛstrɪəʴnz (i1 k w e1 s t r i@ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
马术[mǎ shù, ㄇㄚˇ ㄕㄨˋ, / ] equestrianism; horsemanship, #24,319 [Add to Longdo]
骑射[qí shè, ㄑㄧˊ ㄕㄜˋ, / ] equestrian archery; riding and shooting, #53,967 [Add to Longdo]
骑术[qí shù, ㄑㄧˊ ㄕㄨˋ, / ] equestrianism; horsemanship, #59,965 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pferdesport {m}equestrian sport [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
騎射[きしゃ, kisha] (n,vs) shooting on horseback; equestrian archery [Add to Longdo]
騎馬民族[きばみんぞく, kibaminzoku] (n) an equestrian tribe [Add to Longdo]
曲馬[きょくば, kyokuba] (n) circus; equestrian feats [Add to Longdo]
馬術[ばじゅつ, bajutsu] (n,adj-no) horse-riding; horsemanship; equestrian art; dressage; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 equestrian
   adj 1: of or relating to or composed of knights
   2: of or relating to or featuring horseback riding
   n 1: a man skilled in equitation [syn: {horseman}, {equestrian},
      {horseback rider}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top