ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

equerry

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -equerry-, *equerry*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
equerry[N] เจ้าหน้าที่ดูแลม้าของราชสำนัก, See also: อัศวรักษ์
equerry[N] ราชองครักษ์, See also: ทหารองครักษ์, ข้าราชบริพารของกษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ในราชสำนักอังกฤษ

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
equerry    (n) ˈɪkwˈɛriː (i1 k w e1 r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stallmeister {m} | Stallmeister {pl}equerry | equerries [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
主馬[しゅめ, shume] (n) equerry [Add to Longdo]
別当[べっとう, bettou] (n) (1) groom; footman; stableman; equerry; (2) steward; intendant; (3) (arch) head of an institution, edp. religious; head of one institution serving also as the head of another [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 equerry
   n 1: an official charged with the care of the horses of princes
      or nobles
   2: a personal attendant of the British royal family

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top