ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

equatorial

IY2 K W AH0 T AO1 R IY0 AH0 L   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -equatorial-, *equatorial*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
equatorial(อีควะทอ'เรียล) adj. เกี่ยวกับเส้นศูนย์สูตรของโลก

English-Thai: Nontri Dictionary
equatorial(adj) เกี่ยวกับเส้นศูนย์สูตร,ในแถบเส้นศูนย์สูตร,ในแถบอากาศร้อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
equatorial orbitวงโคจรระนาบศูนย์สูตร [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Equatorial easterliesลมตะวันออกแถบ ศูนย์สูตร [อุตุนิยมวิทยา]
Equatorial Rain Beltแถบที่มีฝนตกชุก [การแพทย์]
Equatorial Regionบริเวณเส้นศูนย์สูตร [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And hospitals in equatorial guinea,และโรงพยาบาลในอิเควทอเรียลกินี There Might be Blood (2008)
One of my best, don't you think? Howard, double-check the equatorial mount on the laser.หนึ่งในมุขเด็ดสุดของฉันเลย ว่าไหม โฮเวอร์ด อย่ากเช็คขาตั้งอีเควทอเรียล The Lunar Excitation (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
งูเห่าทองพ่นพิษ[n. exp.] (ngū hao thøng phon phit) EN: Equatorial Spitting Cobra   

CMU English Pronouncing Dictionary
EQUATORIAL    IY2 K W AH0 T AO1 R IY0 AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
equatorial    (j) ˌɛkwətˈɔːrɪəʴl (e2 k w @ t oo1 r i@ l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
赤道几内亚[Chì dào Jī nèi yà, ㄔˋ ㄉㄠˋ ㄐㄧ ㄋㄟˋ ㄧㄚˋ, / ] Equatorial Guinea, #68,035 [Add to Longdo]
反赤道流[fǎn chì dào liú, ㄈㄢˇ ㄔˋ ㄉㄠˋ ㄌㄧㄡˊ, ] equatorial counter current [Add to Longdo]
赤道逆流[chì dào nì liú, ㄔˋ ㄉㄠˋ ㄋㄧˋ ㄌㄧㄡˊ, ] equatorial counter current [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Passatströmung {f}equatorial current [Add to Longdo]
Streifenkopf-Grauschwanz {m} [ornith.]Equatorial Greytail [Add to Longdo]
Äquatorialguinea [geogr.]Equatorial Guinea (gq) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
赤道気団[せきどうきだん, sekidoukidan] (n) equatorial air mass [Add to Longdo]
赤道儀[せきどうぎ, sekidougi] (n) equatorial telescope [Add to Longdo]
赤道座標[せきどうざひょう, sekidouzahyou] (n) equatorial coordinates [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 equatorial
   adj 1: of or relating to or at an equator; "equatorial diameter"
   2: of or relating to conditions at the geographical equator;
     "equatorial heat"
   3: of or existing at or near the geographic equator; "equatorial
     Africa" [ant: {polar}]
   n 1: a telescope whose mounting has only two axes of motion, one
      parallel to the Earth's axis and the other one at right
      angles to it

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top