ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

equation

IH0 K W EY1 ZH AH0 N   
68 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -equation-, *equation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
equation[N] ความเท่าเทียมกัน, See also: ความสมดุล, Syn. balance, equality, equivalence
equation[N] สมการ (คณิตศาสตร์)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
equation(อีเคว'เชิน) n. สมการ,การทำให้เท่ากัน,ความเท่าเทียมกัน,ความสมดุล, Syn. equality

English-Thai: Nontri Dictionary
equation(n) สมการ,ความสมดุล,ความเท่าเทียมกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
equationสมการ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
equationสมการ, ประโยคสัญลักษณ์ที่มีเครื่องหมายเท่ากับ   [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Equation of Stateสมการของสถานะ [การแพทย์]
Equation, Balancingสมการสมดุลย์ [การแพทย์]
Equation, Benesi-Hildebrandสมการของเบเนไซ-ฮิลเดแบรนด์ [การแพทย์]
Equation, Bornสมการของบอร์น [การแพทย์]
Equation, Braggสมการแบรกก์ [การแพทย์]
Equation, Clausius Clapeyronสมการคลอเซียส-คลาเปย์รอง [การแพทย์]
Equation, Combined Gas Lawสมการรวมกฎกาซ [การแพทย์]
Equation, Continuityสมการการไหลต่อเนื่อง [การแพทย์]
Equation, Eadie Hofsteeสมการอีดีฮอฟตี [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I've removed it from the equation... this corpse.และเอามันออกจากสมการ Day of the Dead (1985)
Formulas, equations, a lot of fancy terms that don't mean a thing.มีแต่สูตร สมการ คำศัพท์พิลึกๆไม่รู้เรื่อง Day of the Dead (1985)
Numerical equations would signify abstract ideas like justice, good, evil.การเท่ากันของจำนวน เป็นสัญลักษณ์ในทางทฤษฎี เหมือน ความยุติธรรม ความดี ความชั่ว The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
From this equation comes the idea for the drug, Expectane... which acts to neutralize the interfering antibodies... and promote successful embryo attachment.จากแนวความคิดนั้น จึงมีการสร้างยาเอ็กซ์เพกเทน ซึ่งทำให้แอนติบอดี้มีสถานะเป็นกลาง และช่วยส่งเสริมให้ไข่มีการฝังตัว Junior (1994)
- That's the equation.- เป็นสมดุลย์ Don Juan DeMarco (1994)
There must be something valuable in this equation....อะไรวะ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Within the layering of the matrix, we have these basic equations:ภายในชั้นของเมทริกซ์, Contact (1997)
I thought there'd be, like, equations and shit on the wall.เวรกรรมบาร์อะไรก็ไม่รู้กระจอกเป็นบ้า Good Will Hunting (1997)
That's probably the hardest geometry equation in the world.นั่นเป็นสมการเรขาคณิตที่ยากที่สุดในโลก Rushmore (1998)
Anyway, fate stepped in with that car accident... and took football out of the equation.แต่อุบัติเหตุคราวนั้น เปลี่ยนชะตาชีวิต ลบฟุตบอลออกจากสมการ Unbreakable (2000)
Your life is the sum of a remainder of an unbalanced equation inherent to the programming of the Matrix.ชีวิตของคุณกำเนิดมาจาก เศษของผลรวมที่ไม่เท่ากันของสมการ... ...ในการเขียนโปรแกรมของเมทริกซ์ The Matrix Reloaded (2003)
As you are undoubtedly gathering, the anomaly is systemic creating fluctuations in even the most simplistic equations.As you are undoubtedly gathering, the anomaly is systemic... ... creatingfluctuationsin even the most simplistic equations. The Matrix Reloaded (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
equationIf you calculate the electric field using this equation the result comes out like the following.
equationThe boy solved the simultaneous equation with ease.
equationThis problem is an equality of k so we first solve the assigned equation for k.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สมการ[n.] (samakān) EN: equation ; algebraic equation   FR: équation [f] ; équation algébrique [f]
สมการเชิงอนุพันธ์ [n. exp.] (samakān choēng anuphan) EN: differential equation   FR: équation différentielle [f]
สมการเชิงเส้น[n. exp.] (samakān choēng sen) EN: linear equation   FR: équation linéaire [f]
สมการกำลังสอง[n. exp.] (samakān kamlang søng) EN: quadratic equation   FR: équation du second degré [f]
สมการเคมี[n. exp.] (samakān khēmī) EN: chemical equation   FR: équation chimique [f]
สมการปกติ[n. exp.] (samakān pakati = samakān pokkati) EN: normal equation   
สมการ[n.] (somkān) EN: equation   FR: équation [f]
สมการเคมี[n. exp.] (somkān khēmī) EN: chemical equation   FR: équation chimique [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
EQUATION    IH0 K W EY1 ZH AH0 N
EQUATIONS    IH0 K W EY1 ZH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
equation    (n) ˈɪkwˈɛɪʒn (i1 k w ei1 zh n)
equations    (n) ˈɪkwˈɛɪʒnz (i1 k w ei1 zh n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
方程式[fāng chéng shì, ㄈㄤ ㄔㄥˊ ㄕˋ, ] equation, #15,634 [Add to Longdo]
关系式[guān xì shì, ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ ㄕˋ, / ] equation expressing a relation, #51,626 [Add to Longdo]
反应式[fǎn yìng shì, ㄈㄢˇ ㄧㄥˋ ㄕˋ, / ] equation of a chemical reaction, #87,357 [Add to Longdo]
运动方程[yùn dòng fāng chéng, ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ ㄈㄤ ㄔㄥˊ, / ] equations of motion [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bewegungsgleichung {f}equation of motion [Add to Longdo]
Zeitgleichung {f}equation of time [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シュレーディンガー方程式[シュレーディンガーほうていしき, shure-deinga-houteishiki] (n) Schroedinger equation [Add to Longdo]
マクスウェルの方程式[マクスウェルのほうていしき, makusuueru nohouteishiki] (n) Maxwell's equations (summarizing the classical properties of the electromagnetic field) [Add to Longdo]
一次[いちじ, ichiji] (adj-na,n,adj-no) first; primary; linear (equation); first-order [Add to Longdo]
一次方程式[いちじほうていしき, ichijihouteishiki] (n) linear equation [Add to Longdo]
運動方程式[うんどうほうていしき, undouhouteishiki] (n) equation of motion [Add to Longdo]
演算方式[えんざんほうしき, enzanhoushiki] (n) {comp} arithmetic equation [Add to Longdo]
化学方程式[かがくほうていしき, kagakuhouteishiki] (n) chemical equation [Add to Longdo]
[かい, kai] (n) solution (of equation) [Add to Longdo]
回帰式[かいきしき, kaikishiki] (n) regression equation [Add to Longdo]
関数方程式[かんすうほうていしき, kansuuhouteishiki] (n) functional equation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
演算方式[えんざんほうしき, enzanhoushiki] arithmetic equation [Add to Longdo]
[かい, kai] solution (of an equation) [Add to Longdo]
解ける[とける, tokeru] to solve (an equation) [Add to Longdo]
左辺値[さへんち, sahenchi] left side value (of an equation) [Add to Longdo]
線形独立[せんけいどくりつ, senkeidokuritsu] linearly independent (e.g. equations) (an) [Add to Longdo]
線形方程式[せんけいほうていしき, senkeihouteishiki] linear equation [Add to Longdo]
微分方程式[びぶんほうていしき, bibunhouteishiki] differential equation [Add to Longdo]
連立方程式[れんりつほうていしき, renritsuhouteishiki] simultaneous equations [Add to Longdo]
方程式[ほうていしき, houteishiki] equation, formula [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 equation
   n 1: a mathematical statement that two expressions are equal
   2: a state of being essentially equal or equivalent; equally
     balanced; "on a par with the best" [syn: {equality},
     {equivalence}, {equation}, {par}]
   3: the act of regarding as equal [syn: {equation}, {equating}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top