ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

equate

IH0 K W EY1 T   
50 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -equate-, *equate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
equate[VT] แสดงให้เห็นว่าเท่ากัน, See also: กระทำโดยเท่าเทียมกัน, Syn. equalize
equate to[PHRV] เปรียบเทียบกับ, See also: เทียบกับ, Syn. compare to, compare with
equate with[PHRV] เทียบเท่า, See also: เท่ากับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
equate(อี'เควท) vt. ทำให้เท่ากัน, ถือว่าเท่ากัน., See also: equatability n. ดูequate equatable adj. ดูequate, Syn. equalize,
adequate(แอด' ดิเควท) adj. เพียงพอ,เหมาะสม, สามารถพอที่จะทำได้, สามารถถึงขีด
inadequate(อินแดค' ดะเควท) adj. ไม่เพียงพอ., See also: inadequateness, inadequacy n. inadequately adv., Syn. unfit, wanting

English-Thai: Nontri Dictionary
equate(vt) ทำให้เท่าเทียมกัน,แบ่งให้เท่ากัน
adequate(adj) เพียงพอ,เหมาะสม
inadequate(adj) ไม่พอเพียง,ไม่เพียงพอ,ไม่พอ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
equateเข้าสมการ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My father equates business with war.พ่อฉันคิดว่าการทำธุรกิจก็เหมือนกับการทำสงคราม Metamorphosis (2001)
Otherwise a tacky velvet painting could be equated to a Rembrandt.ไม่งั้นภาพกำมะหยี่ ก็เทียบภาพเรมแบรนดท์ได้ Mona Lisa Smile (2003)
Maybe you can equate sex with a handshake.บางทีเซ็กหมายถึงการจับมือ Latter Days (2003)
They equate violence with power and respect.พวกเขาเปรียบความรุนแรง เป็นเหมือนอำนาจและการยอมรับ Hopeless (2009)
You can't possibly equate yourself with that traitor, Mr. President.ท่านอย่าเอาตนเอง ไปเทียบกับคนทรยศนั้นไม่ได้ Everything Will Change (2010)
If I had to equate you with a famous actress,อย่างพวกนักแสดงตะวันตกที่ภาพลักษณ์ดีๆ Episode #1.5 (2010)
How we all equate the issues in this text with our own lives.ว่าเราจะทำยังไงกับปัญหานี้ School's Out (2012)
But then again, what we are doing now equates to lying to Ms. Yi Seul, when seen from her perspective.เมื่อไหร่ ที่ไหน ทำไม Operation Proposal (2012)
This country has long equated democracy with capitalism, capitalism with God.ประเทศนี้ได้บรรจุยาว ประชาธิปไตยกับระบบทุนนิยม ทุนนิยมกับพระเจ้า The Magnificent Seven (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
equateFreedom is usually equated with doing whatever you like.
equateHe equates wealth with happiness.
equateIt is foolish to equate money with happiness.
equateThey equate religion with church-going.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ครบครัน[adj.] (khropkhran) EN: complete ; full ; perfect ; adequate   
ครบครัน[adv.] (khropkhran) EN: completely ; fully ; wholly ; adequately   
ไม่พอ[adj.] (mai phø) EN: insufficient ; inadequate   FR: insuffisant
มีอุปกรณ์ครบครัน[X] (mī uppakøn khropkhran) EN: adequately equipped   
เพียงพอ[X] (phīengphø) EN: enough ; sufficient ; adequate   FR: suffisant ; assez ; suffisamment
พอ[v.] (phø) EN: be enough ; be sufficient ; be adequate ; suffice   FR: suffire
พอเพียง[adj.] (phøphīeng) EN: sufficient ; adequate ; ample   FR: suffisant
เส้นศูนย์สูตร[n.] (sensūnsūt) EN: equator   FR: équateur [m]
ศูนย์สูตร[n.] (sūnsūt) EN: equator   FR: équateur [m]
ต่ำ[adj.] (tam) EN: low ; inferior ; common ; lowly ; vulgar ; bad ; shoddy ; inadequate ; poor ; humble ; base ; second-rate ; short   FR: petit ; bas ; faible ; grave ; inférieur ; ordinaire ; commun ; médiocre ; de mauvaise qualité ; piètre

CMU English Pronouncing Dictionary
EQUATE    IH0 K W EY1 T
EQUATED    IH0 K W EY1 T IH0 D
EQUATES    IH0 K W EY1 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
equate    (v) ˈɪkwˈɛɪt (i1 k w ei1 t)
equated    (v) ˈɪkwˈɛɪtɪd (i1 k w ei1 t i d)
equates    (v) ˈɪkwˈɛɪts (i1 k w ei1 t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お寒い;御寒い[おさむい, osamui] (adj-i) (1) poor; unsatisfactory; inadequate; (2) (pol) (See 寒い) cold; chilly [Add to Longdo]
ハンロンの剃刀[ハンロンのかみそり, hanron nokamisori] (n) (obsc) (See オッカムの剃刀) Hanlon's razor ("Never attribute to malice that which can be adequately explained by stupidity") [Add to Longdo]
過少資本[かしょうしほん, kashoushihon] (n) inadequate capital; undercapitalization [Add to Longdo]
見なす(P);看做す;見做す[みなす, minasu] (v5s,vt) to consider as; to regard (as equivalent); to deem (as); to equate; (P) [Add to Longdo]
至らない[いたらない, itaranai] (adj-i) imperfect; incompetent; inadequate; careless [Add to Longdo]
十分(P);充分[じゅうぶん, juubun] (adj-na) (1) plenty; enough; sufficient; satisfactory; adequate; (n,vs) (2) (十分 only) division into ten; (adv) (3) perfectly; thoroughly; fully; in full; (P) [Add to Longdo]
焼け石に水[やけいしにみず, yakeishinimizu] (exp) something bound to fail due to inadequate effort, assistance, etc. (lit [Add to Longdo]
上がる(P);揚がる(P);挙がる(P);上る(io)[あがる, agaru] (v5r,vi) (1) to rise; to go up; to come up; to ascend; to be raised; (2) to enter (esp. from outdoors); to come in; to go in; (3) to enter (a school); to advance to the next grade; (4) to get out (of water); to come ashore; (5) (also written as 騰る in ref. to price) to increase; (6) to improve; to make progress; (7) to be promoted; to advance; (8) to be made (of profit, etc.); (9) to occur (esp. of a favourable result); (10) (often as 〜で上がる) to be adequate (to cover expenses, etc.); (11) to be finished; to be done; to be over; (12) (of rain) to stop; to lift; (13) to stop (working properly); to cut out; to give out; to die; (14) to win (in a card game, etc.); (15) (挙がる only) to be arrested; (16) (挙がる only) to turn up (of evidence, etc.); (17) (揚がる only) to be deep fried; (18) to be spoken loudly; (19) to get stage fright; (20) to be offered (to the gods, etc.); (21) (hum) to go; to visit; (22) (hon) to eat; to drink; (23) (esp. 挙がる) to be listed (as a candidate); (24) to serve (in one's master's home); (25) (in Kyoto) to go north; (suf,v5r) (26) (See 出来上がる・1) (after the -masu stem of a verb) indicates completion; (P) [Add to Longdo]
整備不良[せいびふりょう, seibifuryou] (n) faulty maintenance; poor maintenance; inadequate maintenance [Add to Longdo]
説明が付く[せつめいがつく, setsumeigatsuku] (exp,v5k) to explain adequately [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 equate
   v 1: consider or describe as similar, equal, or analogous; "We
      can compare the Han dynasty to the Romans"; "You cannot
      equate success in financial matters with greed" [syn:
      {compare}, {liken}, {equate}]
   2: be equivalent or parallel, in mathematics [syn: {equate},
     {correspond}]
   3: make equal, uniform, corresponding, or matching; "let's
     equalize the duties among all employees in this office"; "The
     company matched the discount policy of its competitors" [syn:
     {equal}, {match}, {equalize}, {equalise}, {equate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top