ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

equanimity

IY2 K W AH0 N IH1 M AH0 T IY0   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -equanimity-, *equanimity*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
equanimity (n ) อุเบกขา

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
equanimity[N] จิตใจที่สงบแม้ว่าจะอยู่ภายใต้ความตึงเครียด (คำทางการ), Syn. unexcitability

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
equanimity(อีควอนิม'มิที) n. ความใจเย็น,ความสงบใจ,

English-Thai: Nontri Dictionary
equanimity(n) ความมีใจมั่นคง,ความใจเย็น,ความมีใจสงบ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
the equanimity, the... the grace with which she handles everything.ยอดเยี่ยมที่เธอดูแลทุกอย่าง London. Of Course (2009)
Identify the threat that Kurt Bessette posed to their psychological equanimity, and the killer will emerge.จำแนกภัยคุกคามต่างๆ ที่เคิร์ด เบสเซตได้เจอมา ในภาวะแสร้งสงบนิ่ง ของพวกเขาในตอนนี้ แล้วฆาตกร ก็จะโผล่หน้าออกมา The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
EQUANIMITY    IY2 K W AH0 N IH1 M AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
equanimity    (n) ˌɛkwənˈɪmɪtiː (e2 k w @ n i1 m i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
临死不怯[lín sǐ bù qiè, ㄌㄧㄣˊ ㄙˇ ㄅㄨˋ ㄑㄧㄝˋ, / ] equanimity in the face of death; to face dangers with assurance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 equanimity
   n 1: steadiness of mind under stress; "he accepted their
      problems with composure and she with equanimity" [syn:
      {composure}, {calm}, {calmness}, {equanimity}] [ant:
      {discomposure}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top