ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

equalize

IY1 K W AH0 L AY2 Z   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -equalize-, *equalize*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
equalize[VI] ทำคะแนนเท่ากัน (กีฬา), See also: ทำคะแนนเสมอกัน
equalize[VT] ทำให้เท่ากัน, See also: ทำให้เท่าเทียมกัน, Syn. equate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
equalize(อี'ควอไลซ) vt. ทำให้เท่ากัน

English-Thai: Nontri Dictionary
equalize(vt) ทำให้เท่ากัน,จัดแบ่งให้เท่ากัน,ทำให้เสมอภาคกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
equalizerท่อรักษาสมภาพ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Equalizers (Electronic)เครื่องปรับสัญญานเท่า [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Another great equalizer.เขาจะตายตอน 50 แต่รักของเขา เป็นรักจริง The Rhinitis Revelation (2011)
Our inability to influence outcome is the great equalizer.เราไม่สามารถ\ จะทำอะไรกับสิ่่งที่เกิดขึ้นได้ มันเป็นการแลกเปลี่ยนอย่างเท่าเทียม Noosphere Rising (2012)
Well, inverting equalizes cerebral fluidการกลับหัวทำให้ของเหลวในสมองเท่ากัน We Are Family (2013)
I wait all week for the fucking Equalizer and they have to fucking...ฉันรอมาตลอดทั้งสัปดาห์ สำหรับควอไลเซอร์ และพวกเขามีการสวัสดี The Wolf of Wall Street (2013)
The doors won't open until we're equalized!ประตูจะไม่เปิดจนกว่าจะทำให้เท่ากัน! Spacewalker (2014)
That's just your pilot diving to equalize cabin pressure before you freeze to death.อย่าตกใจไป ก็แค่นักบินของคุณทิ้งดิ่ง เพื่อปรับความดันห้องโดยสาร ก่อนคุณจะแข็งตายครับ Many Heads, One Tale (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
equalizeIt is time not only to equalize men's and women's wages, but also to equalize responsibility for housework.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกลี่ย[V] equalize, See also: spread out, level down, average, Syn. ปรับ, เฉลี่ย, กระจาย, Example: เมื่อหว่านเมล็ดหญ้าแล้ว ควรใช้คราดเกลี่ยดินกลบบางๆ ช่วยให้เมล็ดหญ้าฝังในดิน, Thai definition: กระจายออกไปให้เสมอกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกลี่ย[n.] (klīa) EN: equalize ; spread out ; level down ; average   FR: aplanir ; niveler ; égaliser

CMU English Pronouncing Dictionary
EQUALIZE    IY1 K W AH0 L AY2 Z
EQUALIZED    IY1 K W AH0 L AY2 Z D
EQUALIZER    IY1 K W AH0 L AY2 Z ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
equalize    (v) ˈiːkwəlaɪz (ii1 k w @ l ai z)
equalized    (v) ˈiːkwəlaɪzd (ii1 k w @ l ai z d)
equalizer    (n) ˈiːkwəlaɪzər (ii1 k w @ l ai z @ r)
equalizes    (v) ˈiːkwəlaɪzɪz (ii1 k w @ l ai z i z)
equalizers    (n) ˈiːkwəlaɪzəz (ii1 k w @ l ai z @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
イコライザ;イコライザー[, ikoraiza ; ikoraiza-] (n) equalizer; equaliser [Add to Longdo]
グライコ[, guraiko] (n) (abbr) graphic equalizer; graphic equaliser; (P) [Add to Longdo]
グラフィックイコライザー[, gurafikkuikoraiza-] (n) graphic equalizer; graphic equaliser [Add to Longdo]
マスクブロー[, masukuburo-] (vs) (See マスククリア) blowing air into a dive mask through the nose to clear out the water or equalize the pressure (wasei [Add to Longdo]
音色等化回路;音色等価回路[おんしょくとうかかいろ, onshokutoukakairo] (n) audio equalizer circuit; sound equalizer circuit [Add to Longdo]
音色等化器[おんしょくとうかき, onshokutoukaki] (n) (See 等化器) audio equalizer; sound equalizer [Add to Longdo]
等化器[とうかき, toukaki] (n) {comp} equalizer (audio too) [Add to Longdo]
同点ゴール[どうてんゴール, douten go-ru] (n) equalizing goal; equalizer [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
等化器[とうかき, toukaki] equalizer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 equalize
   v 1: compensate; make the score equal [syn: {equalize},
      {equalise}, {get even}]
   2: make equal, uniform, corresponding, or matching; "let's
     equalize the duties among all employees in this office"; "The
     company matched the discount policy of its competitors" [syn:
     {equal}, {match}, {equalize}, {equalise}, {equate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top