ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

equality

IH0 K W AA1 L AH0 T IY0   
63 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -equality-, *equality*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
equality[N] ความเท่าเทียม, See also: ความเสมอภาค, Syn. balance, parity, uniformity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
equality(อีควอล'ลิที) n. ความเสมอภาค,, Syn. parity
inequality(อินอิควอล'ลิที) n. ความไม่เท่ากัน,ความไม่ยุติธรรม,ความลำเอียง,ความไม่เสมอภาค

English-Thai: Nontri Dictionary
equality(n) ความเท่าเทียมกัน,ความสมมาตร,ความเสมอภาค
inequality(n) ความไม่เสมอภาค,ความไม่สมดุลกัน,ความไม่เท่ากัน,ความลำเอียง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
equalityความเสมอภาค, สมภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
equalityภาวะเท่ากัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
equality clauseข้อกำหนดให้ความเสมอภาค (ในค่าจ้างหญิงและชาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
equality of meritคะแนนความดีเท่ากัน (ปพพ.) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Equalityความเสมอภาค [TU Subject Heading]
Equalityความเท่ากัน [การแพทย์]
Equality before the lawความเสมอภาค (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
equality of treatmentการประติบัติเท่าเทียมกัน [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Today, democracy, liberty and equality are words to fool the people.วันนี้ เสรีภาพ ประชาธิปไตย และความเสมอภาพ คำที่จะใช้หลอกประชาชน The Great Dictator (1940)
The church has a very progressive attitude toward racial equality.โบสถ์เรามีความคิดเห็นที่ก้าวหน้ามากสำหรับความเท่าเทียวกันทางเชื้อชาติ The Right Stuff (2007)
You talk about equality.คุณพูดเรื่องความเสมอภาค Photo Finish (2007)
Cease all bias against blood lines and allow equality amongst all!ยุติความลำเอียงในสายเลือด และยอมให้ความเท่าเทียมในหมู่พวกเราทุกคน! Hong Gil Dong, the Hero (2008)
(crowd cheering) And minutes into Wednesday April the 27 1994, the flag of freedom and equality for all races flew over South Africa.ในวันพุธที่ 27 เมษายน 1994 The Bang Bang Club (2010)
Welcome to the age of equality.ขอต้อนรับสู่ยุคสมัยแห่งความเท่าเทียมกัน Leap Year (2010)
I need trust and total equality, here in the safety of my consultation room.รถยังมีเสียงแปลกๆ อยู่เลยนะ The King's Speech (2010)
And... total equality.คุณเป็นคนที่กล้าจะปกป้องประเทศ เบอร์ตี้ เป็นคนกล้าที่สุดคนหนึ่งที่ผมรู้จัก The King's Speech (2010)
But more than anything, Madonna's musical message is about equality.ไม่ว่าเพศไหน แต่ยิ่งกว่านั้น เพลงมาดอนน่า สื่อถึงความเท่าเทียม The Power of Madonna (2010)
I am a powerful woman, and my growing feminism... will cut you in half like a righteous blade of equality!ฉันจะเฉือดเธอ ด้วยดาบแห่งความเท่าเทียม! The Power of Madonna (2010)
They believed in equality in all things.พวกเขาเชื่อ ว่่าทุกอย่างเท่าเทียมกัน The Coming of Arthur: Part Two (2010)
I thought you believed in equality?ข้าคิดว่าท่านเชื่อในความเท่าเทียมกัน The Coming of Arthur: Part Two (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
equalityEquality is guaranteed by the Constitution.
equalityHe was in favor of equality for all.
equalityIn the years he had worked so hard for equality, new laws had been passed.
equalityThe key word is equality.
equalityThe movement of South Africa can no longer suppress the movement for equality.
equalityThe sole equality on earth is death.
equalityThey campaigned for racial equality.
equalityThis problem is an equality of k so we first solve the assigned equation for k.
equalityWomen want equality of opportunity with men.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเท่าเทียมกัน[N] equality, See also: impartiality, fairness, Syn. ความทัดเทียม, ความเสมอภาค, Example: หญิงไทยได้รับการยกย่องให้มีความเท่าเทียมกันกับชาย
ความเสมอ[N] equality, See also: parity, Syn. ความเท่าเทียม
ความเสมอภาค[N] equality, See also: balance, equation, equivalence, equity, Syn. ความเท่าเทียมกัน, ความเท่ากัน, Example: ในการปกครองแบบประชาธิปไตยประชาชนทุกคนย่อมมีความเสมอภาค
ความก้ำกึ่ง[N] being about the same, See also: equality, Example: การตัดสินของผู้ชมเกิดความก้ำกึ่งยากที่จะตัดสินว่าตัวละครใดถูกตัวละครใดผิด
ดุลภาค[N] equity, See also: equality, state of balance, equilibrium, Syn. ความเท่าเทียม, ความเสมอกัน, ความสมดุล, ความเสมอภาค
ความทัดเทียม[N] equality, Syn. ความเท่าเทียม, ความเสมอภาค, Ant. ความไม่เท่าเทียม, Example: ผู้หญิงต้องการความทัดเทียมเท่ากับผู้ชาย
ความเท่าเทียม[N] equality, See also: balance, justice, coequality, Syn. ความเสมอภาค, ความยุติธรรม, ความทัดเทียม, Ant. ความไม่เท่าเทียม, Example: ยุคประชาธิปไตยใครๆ ก็เรียกร้องความเท่าเทียมกันในสังคม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อสมการ[n.] (asamakān) EN: inequality   FR: inégalité [f]
ดุลภาค[n.] (dunlaphāk) EN: equilibrium ; balance ; state of balance ; equality   
ดุลยภาพ[n.] (dunlayaphāp) EN: equilibrium ; balance ; equality   FR: équilibre [m]
ความไม่เท่าเทียมกัน[n. exp.] (khwām mai thaothīem kan) EN: inequality   
ความเสมอภาค[n.] (khwām samoēphāk) EN: equality ; equity   
ความเท่าเทียมกัน[n. exp.] (khwām thaothīem kan) EN: equality ; parity   
เสมอภาค[n.] (samoēphāk) EN: equality ; impartiality ; fairness   FR: équité [f] ; impartialité [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
EQUALITY    IH0 K W AA1 L AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
equality    (n) ˈɪkwˈɒlɪtiː (i1 k w o1 l i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
两性平等[liáng xìng píng děng, ㄌㄧㄤˊ ㄒㄧㄥˋ ㄆㄧㄥˊ ㄉㄥˇ, / ] equality between the sexes [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stimmengleichheit {f}equality of votes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イコール[, iko-ru] (adj-na) (1) equal; (2) {math} the equality sign (=); (exp) (3) (col) equals (A equals B); (P) [Add to Longdo]
ジェンダーフリー[, jienda-furi-] (adj-f) gender equality (wasei [Add to Longdo]
悪平等[あくびょうどう, akubyoudou] (adj-na,n) misguided equality; misconceived equality; leaning over backwards to be impartial [Add to Longdo]
一様[いちよう, ichiyou] (adj-na,n) uniformity; evenness; similarity; equality; impartiality; homogeneity; (P) [Add to Longdo]
一律[いちりつ, ichiritsu] (adj-na,n-adv,n) evenness; uniformity; monotony; equality; (P) [Add to Longdo]
均一[きんいつ(P);きんいち, kin'itsu (P); kin'ichi] (adj-na,n,adj-no) uniformity; equality; (P) [Add to Longdo]
均等[きんとう, kintou] (adj-na,n) equality; uniformity; evenness; (P) [Add to Longdo]
互角[ごかく, gokaku] (adj-na,n,adj-no) equality; evenness; par; good match; (P) [Add to Longdo]
斉一[せいいつ, seiitsu] (n) equality; good order [Add to Longdo]
対等[たいとう, taitou] (n) (1) equality (esp. of status, on equal terms); equivalence; (adj-na,adj-no) (2) equivalent; equal; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 equality
   n 1: the quality of being the same in quantity or measure or
      value or status [ant: {inequality}]
   2: a state of being essentially equal or equivalent; equally
     balanced; "on a par with the best" [syn: {equality},
     {equivalence}, {equation}, {par}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top