ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

equalitarian

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -equalitarian-, *equalitarian*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
equalitarian[ADJ] เกี่ยวกับความเชื่อที่ว่าตามหลักการแล้วทุกๆ คนเท่าเทียมกัน, See also: เกี่ยวกับความเชื่อที่ว่าทุกๆ คนเสมอภาคกัน, Syn. egalitarian
equalitarian[N] ผู้ที่เชื่อว่าทุกๆ คนเท่าเทียมกัน, See also: ผู้ที่เชื่อว่าทุกๆ คนเสมอภาคกัน, Syn. egalitarian, leveler

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
equalitarian    (n) ˈɪkwˌɒlɪtˈɛəʳrɪəʳn (i1 k w o2 l i t e@1 r i@ n)
equalitarians    (n) ˈɪkwˌɒlɪtˈɛəʳrɪəʳnz (i1 k w o2 l i t e@1 r i@ n z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  equalitarian
      n 1: a person who believes in the equality of all people [syn:
           {egalitarian}, {equalitarian}] [ant: {elitist}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top