ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

equalise

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -equalise-, *equalise*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
equalise(อี'ควอไลซ) vt. ทำให้เท่ากัน

Japanese-English: EDICT Dictionary
イコライザ;イコライザー[, ikoraiza ; ikoraiza-] (n) equalizer; equaliser [Add to Longdo]
グライコ[, guraiko] (n) (abbr) graphic equalizer; graphic equaliser; (P) [Add to Longdo]
グラフィックイコライザー[, gurafikkuikoraiza-] (n) graphic equalizer; graphic equaliser [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 equalise
   v 1: compensate; make the score equal [syn: {equalize},
      {equalise}, {get even}]
   2: make equal, uniform, corresponding, or matching; "let's
     equalize the duties among all employees in this office"; "The
     company matched the discount policy of its competitors" [syn:
     {equal}, {match}, {equalize}, {equalise}, {equate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top