ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

equal in

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -equal in-, *equal in*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
equal in[PHRV] เหมือนกับ, See also: ดีพอๆ กับ, เท่าๆ กับ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Not to worry everyone is equal in my eye....ฉันไม่เลือกที่รักมักที่ชัง Blazing Saddles (1974)
So the partner must be an equal in some way,งั้นคู่หูต้อง เสมอกันในบางแง่ ...A Thousand Words (2010)
All are equal in Hyperion's midst.ทุกคนในกองทัพเสมอภาคกัน Immortals (2011)
Okay, first of all, we are equally scary. We're equal in everything.อย่างแรก เราน่ากลัวเท่ากัน เราเท่ากันทุกเรื่อง Hecking Order (2011)
Its healing powers are without equal in the Five Kingdoms.พลังแห่งการรักษาของมันไม่มีสิ่งใดเทียบเทียมได้ในห้าอาณาจักร The Secret Sharer (2011)
We both know lack of evidence doesn't equal innocence.เราทั้งคู่รู้ดีว่าการที่ไม่มีหลักฐาน ไม่ได้แปลว่าบริสุทธิ์ Smoke Alarm (2013)
The notion that we are all equal in the eyes of the Seven doesn't sit well with some so they belittle me.ความคิดที่ว่าในสายตาของ ทวยเทพทั้งหลาย มนุษย์ทุกผู้เท่าเทียมกัน ไม่ค่อยถูกโฉลกคนบางคน พวกเขาจึงล้อเลียนข้า High Sparrow (2015)
"for this animal, equal in any way "to what would have happened"สัตว์ตัวนี้ ให้เท่าเทียมทุกประการ กับสิ่งที่จะเกิดขึ้น Rules Don't Apply (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
equal inHe has no equal in the field of electronics.

Japanese-English: EDICT Dictionary
虚々実々;虚虚実実[きょきょじつじつ, kyokyojitsujitsu] (n,adj-no) full of wiles and tricks; match between persons equal in shrewdness mobilizing all the tricks each can muster; shrewdly avoiding the opponent's strong points and attacking its weaknesses [Add to Longdo]
虚虚実実の戦い;虚々実々の戦い[きょきょじつじつのたたかい, kyokyojitsujitsunotatakai] (exp) match between persons equal in shrewdness [Add to Longdo]
相半ばする[あいなかばする, ainakabasuru] (vs-s,vi) to be equal in number, degree, etc. (of two things in opposition); to balance; to cancel out [Add to Longdo]
厘毛の軽重無し[りんもうのけいちょうなし, rinmounokeichounashi] (exp) equal in weight; equal in significance [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top