ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

equable

EH1 K W AH0 B AH0 L   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -equable-, *equable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
equable[ADJ] สงบนิ่ง, Syn. calm, unexcitable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
equable(เอค'วะเบิล,อี'วะเบิล) adj. สม่ำเสมอ,เงียบสงบ, เสมอภาค., See also: equability n. ดูequable

English-Thai: Nontri Dictionary
equable(adj) เสมอเหมือนกัน,สม่ำเสมอ,เสมอภาค,ราบรื่น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But blood must sometimes be shed to obtain it on equable and lasting terms."แต่บางครั้งก็ต้อง หลั่งเลือด เพื่อให้ได้ซึ่ง ความเสมอภาคสืบไป Who Are You, Really? (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
EQUABLE    EH1 K W AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
equable    (j) ˈɛkwəbl (e1 k w @ b l)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 equable
   adj 1: not varying; "an equable climate"
   2: not easily irritated; "an equable temper"; "not everyone
     shared his placid temperament"; "remained placid despite the
     repeated delays" [syn: {equable}, {even-tempered}, {good-
     tempered}, {placid}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top