ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

epsilon

EH1 P S AH0 L AA2 N   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -epsilon-, *epsilon*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
epsilon[N] พยัญชนะตัวที่ 5 ในภาษากรีก (คล้ายพยัญชนะ e ในภาษาอังกฤษ)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
epsilon-delta notationสัญกรณ์เอปไซลอน-เดลตา [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

CMU English Pronouncing Dictionary
EPSILON    EH1 P S AH0 L AA2 N

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伊普西隆[yī pǔ xī lóng, ㄧ ㄆㄨˇ ㄒㄧ ㄌㄨㄥˊ, 西] epsilon (Greek letter Εε) [Add to Longdo]
玉衡[yù héng, ㄩˋ ㄏㄥˊ, ] epsilon Ursae Majoris in the Big Dipper [Add to Longdo]
艾扑西龙[ài pū xī lóng, ㄞˋ ㄆㄨ ㄒㄧ ㄌㄨㄥˊ, 西 / 西] epsilon (Greek letter Εε) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Epsilon {n}epsilon [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
Ε;ε[イプシロン;エプシロン, ipushiron ; epushiron] (n) epsilon [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  epsilon
      n 1: the 5th letter of the Greek alphabet

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top