ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eprom

EH1 P R AH0 M   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eprom-, *eprom*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eprom(อีพร็อม) ย่อมาจาก erasable programmable read-only memory แปลว่า หน่วยความจำอ่านอย่างเดียวชนิดโปรแกรมได้และลบได้ หมายความถึงชิป (chip) ชนิดหนึ่งใช้เก็บข้อมูลหรือลบทิ้งได้ แต่การเก็บหรือการลบข้อมูลในนั้นต้องใช้แสงอุลตราไวโอเล็ต (ultraviolet) เท่านั้น หน่วยความจำชนิดนี้จะเก็บข้อมูลไว้ได้แม้ว่าจะไม่ใช้ไฟฟ้า ดู EEPROM และ PROM ประกอบ
eeprom(อีอีพร็อม) ย่อมาจาก electronically erasable programmable read only memory (แปลว่า หน่วยความจำอ่านอย่างเดียวชนิดโปรแกรมและลบได้ด้วยกระแสไฟฟ้า) เป็นชิป (chip) ชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติตามชื่อ ใช้เป็นหน่วยความจำ หากต้องการแก้ไข จะต้องใช้สัญญาณไฟฟ้าลบ แล้วบันทึกของใหม่ลงไป หน่วยความจำชนิดนี้จะเก็บข้อมูลไว้ได้แม้ว่าจะไม่ใช้ไฟฟ้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
EPROM (erasable programmable read-only memory)อีพร็อม (หน่วยความจำอ่านอย่างเดียวชนิดโปรแกรมและลบได้) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
EPROM eraserอุปกรณ์ลบอีพร็อม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
EPROM programmerอีพร็อมโปรแกรมเมอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

CMU English Pronouncing Dictionary
EPROM    EH1 P R AH0 M
EPROMS    EH1 P R AH0 M Z

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
可擦写可编程只读存储器[kě cā xiě kě biān chéng zhī dú cún chǔ qì, ㄎㄜˇ ㄘㄚ ㄒㄧㄝˇ ㄎㄜˇ ㄅㄧㄢ ㄔㄥˊ ㄓ ㄉㄨˊ ㄘㄨㄣˊ ㄔㄨˇ ㄑㄧˋ, / ] EPROM; Erasable programmable read-only memory [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
EEPROM[イーイープロム, i-i-puromu] (n) {comp} electrically erasable programmable read-only memory; EEPROM; E2PROM [Add to Longdo]
イーイーピーロム[, i-i-pi-romu] (n) {comp} EEPROM [Add to Longdo]
イーピーロム[, i-pi-romu] (n) {comp} EPROM [Add to Longdo]
シリアルEEPROM[シリアルイーイープロム, shiriarui-i-puromu] (n) {comp} serial EEPROM [Add to Longdo]
消去及びプログラム可能読取り専用記憶装置[しょうきょおよびプログラムかのうよみとりせんようきおくそうち, shoukyooyobi puroguramu kanouyomitorisenyoukiokusouchi] (n) {comp} erasable programmable read-only memory; EPROM [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
消去及びプログラム可能読取り専用記憶装置[しょうきょおよびプログラムかのうよみとりせんようきおくそうち, shoukyooyobi puroguramu kanouyomitorisenyoukiokusouchi] erasable programmable read-only memory, EPROM (abbr.) [Add to Longdo]
イーイーピーロム[いーいーぴーろむ, i-i-pi-romu] EEPROM [Add to Longdo]
イーピーロム[いーぴーろむ, i-pi-romu] EPROM [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 EPROM
   n 1: (computer science) a read-only memory chip that can be
      erased by ultraviolet light and programmed again with new
      data [syn: {erasable programmable read-only memory},
      {EPROM}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top