ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

epoxy

IH0 P AA1 K S IY0   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -epoxy-, *epoxy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
epoxy[N] เรซินสังเคราะห์ มีความเหนียวมาก จะแข็งตัวหลังผ่านความร้อน ใช้เคลือบผิวหรือเป็นตัวเชื่อมวัตถุ, See also: เรซินสังเคราะห์ที่เหนียวมาก เมื่อถูกความร้อนหรือความดันจะแข็งตัว ใช้สำหรับติดหรือเคล

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Epoxyอีพอกซี่ [การแพทย์]
Epoxy resinsอิพอกซี เรซิน [TU Subject Heading]
Epoxytrichothecenesอีปอกซีไตรโคธีซิน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Epoxy-hardened walls, poured concrete ceilings.กำแพงหนา เพดานคอนกรีต Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
Like epoxy.เหมือนกาวอีพอกซี่ ( สารสองตัวผสมกันถึงจะทำงานได้) Roots (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
EPOXY    IH0 P AA1 K S IY0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Epoxydharz {n}; Epoxidharz {n}epoxy resin [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エポキシ[, epokishi] (n) epoxy [Add to Longdo]
エポキシ樹脂[エポキシじゅし, epokishi jushi] (n) epoxy resin [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 epoxy
   n 1: a thermosetting resin; used chiefly in strong adhesives and
      coatings and laminates [syn: {epoxy}, {epoxy resin}, {epoxy
      glue}]
   v 1: glue with epoxy; "epoxy the shards"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top