ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eponym

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eponym-, *eponym*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eponym[N] ชื่อของคนหรือบุคคลในตำนานที่นำมาตั้งเป็นชื่อสิ่งต่างๆ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Eponymsคำที่ไม่มีความหมาย [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
eponymousชื่อสถานที่ที่ตั้งจากชื่อของคนหรือบุคคลในตำนาน

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eponymous    (n) ɛpˈɒnəməs (e p o1 n @ m @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eponym {n}; von einer Person hergeleiteter Nameeponym [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エポニム[, eponimu] (n,adj-no) eponym (word derived from the name of a place or person) [Add to Longdo]
冠名[かんめい;かんむりめい, kanmei ; kanmurimei] (n,adj-no) eponym (word derived from the name of a place or person) [Add to Longdo]
名祖[なおや, naoya] (n,adj-no) eponym (word derived from the name of a place or person) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 eponym
   n 1: the person for whom something is named; "Constantine I is
      the eponym for Constantinople"
   2: the name derived from a person (real or imaginary); "Down's
     syndrome is an eponym for the English physician John Down"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top