ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

epoch

EH1 P AH0 K   
54 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -epoch-, *epoch*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
epoch[N] ช่วงเวลาสำคัญในอดีต, See also: ช่วงเวลาที่สำคัญในประวัติศาสตร์
epochal[ADV] เกี่ยวกับช่วงเวลาสำคัญในประวัติศาสตร์ (คำทางการ)
epochal[ADJ] ซึ่งมีความสำคัญอย่างมาก, Syn. momentous, significant
epoch-making[ADJ] ซึ่งมีความสำคัญอย่างมาก, Syn. earthshaking, eventful, world-shaking

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
epoch(อี'พอค,เอพ'เพิค) n. ยุค,สมัย,ศักราช,เหตุการณ์,กรณี, Syn. age
epoch-making(เอพ'พัคเมคิง) adj. ซึ่งเป็นการเปิดศักราชใหม่,ซึ่งเป็นการแบ่งยุคแบ่งสมัย
epochal(เอพ'พะเคิล) adj. เกี่ยวกับยุคใหม่,เกี่ยวกับศักราชใหม่, เปิดศักราชใหม่.

English-Thai: Nontri Dictionary
epoch(n) ยุค,สมัย,เหตุการณ์,กรณี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
epochสมัย [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
epochสมัย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Epoch, Eoceneสมัยอีโอซีน [การแพทย์]
Epoch, Holoceneสมัยโฮโลซีน [การแพทย์]
Epoch, Mioceneสมัยไมโอซีน [การแพทย์]
Epoch, Paleoceneสมัยพาลีโอซีน [การแพทย์]
Epoch, Pleistoceneสมัยไพลสะโตซีน [การแพทย์]
Epoch, Plioceneสมัยไพลโอซีน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Eocene epoch.ยุคอีโอซีน Episode #3.1 (2009)
Eocene epoch, looked like a crocodile.ยุคencene ในอดีต/Nเหมือนจระเข้_BAR_ Episode #3.1 (2009)
In the epoch of the big discoveries, the sea did not dye limits, the resources were inexhaustible.ในยุคสมัยแห่งการสำรวจ ทะเลไม่มีอาณาเขต ทรัพยากรมีอย่างล้นเหลือ Oceans (2009)
Surely it's better than walking around, swallowing epochs of pain.แน่นอนว่ามันดีกว่าเดินไปรอบๆ และทนรับความเจ็บปวดนี่ Fae-nted Love (2012)
The moon is a souvenir of that violent epoch.ดวงจันทร์เป็นของที่ระลึก ของยุคที่มีความรุนแรง Standing Up in the Milky Way (2014)
This new corridor has no name above the entrance to designate its epoch, and we don't yet know which failed species will be memorialized within its walls.ทางเดินใหม่นี้มีชื่อ เหนือประตูทางเข้าไม่ การกำหนดยุค และเรายังไม่ทราบ ที่ล้มเหลวสายพันธุ์ที่จะได้รับการ จดบันทึกภายในกำแพง The Lost Worlds of Planet Earth (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
epochFrom this standpoint history can be divided into two main epochs.
epochThere have always been fashionable faces and expressions which marked an epoch.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กาล[n.] (kān) EN: time ; era ; epoch ; period ; season ; period of time   FR: époque [f] ; période [f] ; saison [f] ; temps [m] ; moment [f]
สมัย[n.] (samai) EN: era ; time ; period ; age ; stage ; season ; epoch ; days ; times ; dynasty   FR: ère [f] ; époque [f] ; période [f] ; temps [m] ; âge [m] ; dynastie [f]
ยุค[n.] (yuk) EN: time ; period ; age ; epoch ; era ; dynasty ; generation   FR: période [f] ; époque [f] ; âge [m] ; ère [f] ; temps [m] ; génération [f] ; siècle [m] ; dynastie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
EPOCH    EH1 P AH0 K
EPOCH    IY1 P AH0 K
EPOCHS    EH1 P AH0 K S
EPOCHS    IY1 P AH0 K S
EPOCHAL    EH1 P AH0 K AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
epoch    (n) ˈiːpɒk (ii1 p o k)
epochs    (n) ˈiːpɒks (ii1 p o k s)
epochal    (n) ɛpˈɒkəl (e p o1 k @ l)
epoch-making    (j) ˈiːpɒk-mɛɪkɪŋ (ii1 p o k - m ei k i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
划时代[huà shí dài, ㄏㄨㄚˋ ㄕˊ ㄉㄞˋ, / ] epoch-marking, #28,487 [Add to Longdo]
大纪元[Dà Jì yuán, ㄉㄚˋ ㄐㄧˋ ㄩㄢˊ, / ] Epoch Times, US newspaper [Add to Longdo]
大纪元时报[Dà Jì yuán shí bào, ㄉㄚˋ ㄐㄧˋ ㄩㄢˊ ㄕˊ ㄅㄠˋ, / ] Epoch Times, US newspaper [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Epoche {f} | Epochen {pl}epoch | epochs [Add to Longdo]
Epoche {f}; Ära {f} | Epochen {pl}era | eras [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エポック[, epokku] (n) epoch; (P) [Add to Longdo]
エポックメーキング;エポックメイキング[, epokkume-kingu ; epokkumeikingu] (adj-na) epoch-making [Add to Longdo]
ネポチズム;ネポティズム[, nepochizumu ; nepoteizumu] (n) nepotism [Add to Longdo]
沖積世[ちゅうせきせい, chuusekisei] (n) (See 完新世) alluvial epoch (i.e. the Holocene epoch) [Add to Longdo]
画期(P);劃期[かっき, kakki] (n) ground-breaking; epoch (making); (P) [Add to Longdo]
画期的(P);劃期的[かっきてき, kakkiteki] (adj-na) ground-breaking; epoch-making; (P) [Add to Longdo]
画世的[かくせいてき, kakuseiteki] (adj-na) epoch-making [Add to Longdo]
劃時代的[かくじだいてき, kakujidaiteki] (adj-na,n) epoch-making [Add to Longdo]
完新世[かんしんせい, kanshinsei] (n) Holocene epoch [Add to Longdo]
間氷期[かんぴょうき, kanpyouki] (n) interglacial period (epoch); interglacial [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
基準時点[きじゅんじてん, kijunjiten] Epoch [Add to Longdo]
基準時点からの通算秒[きじゅんじてんからのつうさんびょう, kijunjitenkaranotsuusanbyou] seconds since the Epoch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 epoch
   n 1: a period marked by distinctive character or reckoned from a
      fixed point or event [syn: {era}, {epoch}]
   2: (astronomy) an arbitrarily fixed date that is the point in
     time relative to which information (as coordinates of a
     celestial body) is recorded [syn: {epoch}, {date of
     reference}]
   3: a unit of geological time that is a subdivision of a period
     and is itself divided into ages

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top