ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

epitomize

AH0 P IH1 T AH0 M AY2 Z   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -epitomize-, *epitomize*
Possible hiragana form: えぴとみぜ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
epitomize[VT] เป็นตัวอย่างที่ชัดเจน, Syn. typify, examplify
epitomize[VT] สรุปเอาเฉพาะใจความสำคัญของงานเขียน (คำทางการ), Syn. abstract, shorten, summarize

CMU English Pronouncing Dictionary
EPITOMIZE    AH0 P IH1 T AH0 M AY2 Z
EPITOMIZED    AH0 P IH1 T AH0 M AY2 Z D
EPITOMIZES    AH0 P IH1 T AH0 M AY2 Z AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
epitomize    (v) ˈɪpˈɪtəmaɪz (i1 p i1 t @ m ai z)
epitomized    (v) ˈɪpˈɪtəmaɪzd (i1 p i1 t @ m ai z d)
epitomizes    (v) ˈɪpˈɪtəmaɪzɪz (i1 p i1 t @ m ai z i z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 epitomize
   v 1: embody the essential characteristics of or be a typical
      example of; "The fugue typifies Bach's style of
      composition" [syn: {typify}, {epitomize}, {epitomise}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top