ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

epitome

AH0 P IH1 T AH0 M IY0   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -epitome-, *epitome*
Possible hiragana form: えぴとめ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
epitome[N] การสรุป (คำทางการ), See also: การสรุปใจความสำคัญ
epitome[N] ตัวอย่างที่ชัดเจน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
epitome(อีพิท'ทะมี) n. บุคคลตัวอย่าง,สิ่งที่ดีเลิศ,ข้อสรุป., See also: epitomical,epitomic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
epitome(n) ข้อสรุป,การสรุปความ,เรื่องย่อ,ภาพย่อ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I love poetry to me was the epitome of coolมาเป็นกลอนเลย เป็นครูของสิ่งเรียกว่า ซิ่ง The Expendables (2010)
Serious, an epitome of a leader.นายเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมมาก Furt (2010)
They're the epitome of indifference.ได้สิ ฉันชอบแมว The Zazzy Substitution (2010)
This is the epitome of luxury!นี่มีแต่ของหรูหรา Episode #1.11 (2010)
No, I was in a bar once and I saw a guy who was the epitome of evil, and I called the police to tell them, and they hung up on me.ไม่ มีครั้งหนึ่งผมเคยอยู่ในบาร์\\และเห็นผู้ชาย มันเป็นผีร้ายอย่างชัดเจน และผมโทรหาตำรวจ และบอกพวกมัน Magnificent Light (2012)
The Barcelona race is the epitome of endurance, the synonym of willpower, a hymn to love.การแข่งที่บาร์เซโลน่านั้นคือ ความอดทนชั้นเลิศ คือจุดสูงสุดของจิตตานุภาพ คือบทสวดแห่งความรัก Flying Home (2014)
Yeah, we're gonna You flush your system, bring you back to the epitome of health.ใช่ เราจะกดชักโครกของเสียพวกนั้น ทำให้พวกเธอมีสุขภาพที่ดีเหมือนเดิม Checking In (2015)
He's the epitome of democracy.เขาเป็นบุคคลตัวอย่าง ในระบอบประชาธิปไตยเลย The King (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
epitomeHe is the epitome of goodness.

CMU English Pronouncing Dictionary
EPITOME    AH0 P IH1 T AH0 M IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
epitome    (n) ˈɪpˈɪtəmiː (i1 p i1 t @ m ii)
epitomes    (n) ˈɪpˈɪtəmɪz (i1 p i1 t @ m i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auszug {m}; Inhaltsangabe {f} | Auszüge {pl}epitome | epitomes [Add to Longdo]
Inbegriff {m} (an); Verkörperung {f}; Versinnbildlichung {f}; klassisches Beispielepitome (of) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
梗概[こうがい, kougai] (n) outline; summary; epitome [Add to Longdo]
小東京[しょうとうきょう, shoutoukyou] (n) epitome of Tokyo; miniature Tokyo [Add to Longdo]
摘記[てっき, tekki] (n,vs) summarization; summarisation; epitome [Add to Longdo]
典型[てんけい, tenkei] (n,adj-no) type; pattern; model; epitome; exemplar; archetypal; representative; (P) [Add to Longdo]
要略[ようりゃく, youryaku] (n,vs) epitome; summary; outline [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 epitome
   n 1: a standard or typical example; "he is the prototype of good
      breeding"; "he provided America with an image of the good
      father" [syn: {prototype}, {paradigm}, {epitome}, {image}]
   2: a brief abstract (as of an article or book)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top