ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

epithet

EH1 P AH0 TH EH2 T   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -epithet-, *epithet*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
epithet[N] คำไม่สุภาพ, See also: คำหยาบ
epithet[N] ฉายา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
epithet(เอพ'พะเธท) n. คำเรียกชื่อ,ชื่อรอง,คำคุณศัพท์., See also: epithetic adj. ดูepithet epithetical adj. ดูepithet, Syn. title,name

English-Thai: Nontri Dictionary
epithet(n) ส่วนขยาย,คำคุณศัพท์,คำแสดงลักษณะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
epithetฉายา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, I'm a man of many epithets.ก็ เอ่อ. Rango (2011)
Neither I nor she would ever thrust such a crude epithet upon ourselves.ทั้งฉันและเธอจะไม่มีวัน เรียกตัวเองอย่างหยาบคายแบบนั้น Taking Account (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
EPITHET    EH1 P AH0 TH EH2 T
EPITHETS    EH1 P AH0 TH EH2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
epithet    (n) ˈɛpɪθɛt (e1 p i th e t)
epithets    (n) ˈɛpɪθɛts (e1 p i th e t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beiwort {n} | Beiworte {pl}epithet | epithets [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
応供[おうぐ, ougu] (n) {Buddh} (See 阿羅漢) arhat (meritorious person, esp. an epithet of Buddha) [Add to Longdo]
歌枕[うたまくら, utamakura] (n) oft-repeated descriptive epithets in poetry [Add to Longdo]
冠辞[かんじ, kanji] (n) stereotyped epithet [Add to Longdo]
形容語[けいようご, keiyougo] (n) an epithet [Add to Longdo]
十号[じゅうごう, juugou] (n) ten epithets (of Buddha) [Add to Longdo]
善逝[ぜんぜい, zenzei] (n) Sugata (the well-gone; epithet of Buddha) [Add to Longdo]
仏十号[ぶつじゅうごう, butsujuugou] (n) (obsc) (See 十号) ten epithets of Buddha [Add to Longdo]
蔑称[べっしょう, besshou] (n) disparaging words; derogatory term; insult; epithet [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 epithet
   n 1: a defamatory or abusive word or phrase [syn: {name},
      {epithet}]
   2: descriptive word or phrase

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top