ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

epithelium

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -epithelium-, *epithelium*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
epithelium[N] เนื้อเยื่อบางๆ ที่ห่อหุ้มร่างกายของสัตว์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
epithelium(เอพพะธี'เลียม) n. เยื่อบุผิว., See also: epithelial adj. ดูepithelium -pl. epitheliums,epitheia

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
epitheliumเอพิทีเลียม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
epitheliumเยื่อบุผิว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
epithelium, crevicular; epithelium, sulcularเยื่อบุผิวร่องเหงือก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
epithelium, junctional; attachment, epithelial; epithelial attachment; junctional epitheliumเยื่อบุผิวเชื่อมต่อ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
epithelium, sulcular; epithelium, crevicularเยื่อบุผิวร่องเหงือก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
epithelium, transitionalเนื้อเยื่อบุผิวชนิดแปรเปลี่ยน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
epithelium; tissue, epithelialเนื้อเยื่อบุผิว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Epitheliumเนื้อเยื่อบุผิว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Epitheliumเอปิทีเลียม,เนื้อเยื่อ,อีปิธีเลียม,เซลล์ในชั้นคลุมผิวหนัง,เซลล์บุผิว,ผิวของเซลล์ชั้นนอก,เนื้อผิว,เนื้อเยื่อบุ,เซลล์เยื่อบุผิว,เซลล์พื้นผิว,เนื้อเยื่อบุผิว,เยื่อบุผิว [การแพทย์]
Epithelium Cellsเซลล์บุผิว [การแพทย์]
Epithelium Like Cellsเซลล์รูปเข็มหรือคล้ายๆอีพิธีเลียมเซลล์ [การแพทย์]
Epithelium of Stomodeumเยื่อบุช่องปากของเอมไบรโอ [การแพทย์]
Epithelium, Celomicซีโลมิคอิพิธิเลี่ยม,เซลล์บุผิวรังไข่ [การแพทย์]
Epithelium, Ciliatedเซลล์บุผิวซึ่งมีขน,อิปิธิเลียมเซลล์ที่มีขนกวาดอยู่ [การแพทย์]
Epithelium, Columnarคอลัมนาร์อีพิธีเลียม,เซลล์คอลัมน์หลั่งเมือกใส,เซลล์บุผิวบริเวณปากมดลูก [การแพทย์]
Epithelium, Cuboidalคิวบอยดาลเอปิธีเลียม,เซลล์ชนิดคิวบอย,เนื้อเยื่อคิวบอยดอล [การแพทย์]
Epithelium, Endocervicalเยื่อบุคอมดลูก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
His epithelium are enlarged, and the primary bronchi appear to be filled with mucus or... or some kind of liquid.เยื่อบุผิวของเขา ขยายใหญ่ขึ้น หลอดลม ปรากฏว่าเต็มไปด้วย/ เมือกหรือ ... Strain (2011)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
上皮[shàng pí, ㄕㄤˋ ㄆㄧˊ, ] epithelium, #9,369 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Epithel {n}; Deckgewebe {n} [anat.] | Epithele {pl}epithelium | epitheliums [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
上皮[うわかわ;じょうひ, uwakawa ; jouhi] (n,adj-no) outer skin; cuticle; epidermis; epithelium; rind; skin [Add to Longdo]
表皮[ひょうひ, hyouhi] (n,adj-no) epithelium; skin; rind [Add to Longdo]
肛門上皮[こうもんじょうひ, koumonjouhi] (n) anal epithelium [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 epithelium
   n 1: membranous tissue covering internal organs and other
      internal surfaces of the body [syn: {epithelium},
      {epithelial tissue}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top