ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

epitaph

EH1 P AH0 T AE2 F   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -epitaph-, *epitaph*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
epitaph[N] คำจารึกบนหลุมฝังศพ, Syn. inscription
epitaph[N] คำพูดหรือข้อความสั้นๆ ที่ทำขึ้นเพื่อระลึกถึงผู้ตาย, Syn. velediction

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
epitaph(เอพ'พิทาฟ) n. คำจารึกที่หลุมฝังศพ,ข้อเขียนสั้น ๆ ที่สรรเสริญผู้ตาย., See also: epitaphic adj. epitaphist n.

English-Thai: Nontri Dictionary
epitaph(n) คำจารึกบนหลุมฝังศพ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
epitaphจารึกหลุมฝังศพ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
With an epitaph on it that nobody gonna bother to read.ที่ไม่มีใครบ้าเอาไปอ่าน Day of the Dead (1985)
Perhaps that will be my epitaph.บางทีมันอาจได้ใช้เป็นที่ระลึกเมื่อฉันตายไป Girl with a Pearl Earring (2003)
Sounds like a good epitaph.ฟังเหมือน เป็นคำจารึกป้ายหลุมศพที่ดี The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
An epitaph in celebration of our glorious victory at Guadalcanal.เพื่อไว้อาลัยและเฉลิมฉลอง.. ชัยชนะที่กัวดาลคานาล.. Basilone (2010)
And when his father died, John wrote his epitaph...และเมื่อพ่อของเขาเสีย ชีวิตจอห์นเขียนจารึกของเขา A Sky Full of Ghosts (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
EPITAPH    EH1 P AH0 T AE2 F
EPITAPHS    EH1 P AH0 T AE2 F S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
epitaph    (n) ˈɛpɪtaːf (e1 p i t aa f)
epitaphs    (n) ˈɛpɪtaːfs (e1 p i t aa f s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
墓志铭[mù zhì míng, ㄇㄨˋ ㄓˋ ㄇㄧㄥˊ, / ] epitaph, #40,165 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Grabschrift {f}; Grabinschrift {f} | Grabinschriften {pl}epitaph | epitaphs [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エピタフ[, epitafu] (n) epitaph [Add to Longdo]
碑文[ひぶん, hibun] (n,adj-no) inscription; epitaph; epigraph; (P) [Add to Longdo]
碑銘[ひめい, himei] (n,adj-no) inscription; epitaph [Add to Longdo]
墓誌[ぼし, boshi] (n) epitaph; inscription on a tomb [Add to Longdo]
墓誌銘[ぼしめい, boshimei] (n) name of the writer of a gravestone epitaph, engraved after the epitaph [Add to Longdo]
墓碑銘[ぼひめい, bohimei] (n) epitaph; inscription on a tombstone [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 epitaph
   n 1: an inscription on a tombstone or monument in memory of the
      person buried there
   2: a summary statement of commemoration for a dead person

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top