ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

epistle

IH2 P IH1 S AH0 L   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -epistle-, *epistle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
epistle[N] จดหมายที่เป็นทางการ (มักมีเนื้อความเกี่ยวกับการสอนสั่ง) (คำทางการ), Syn. letter, script

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
epistle(อิพิส'เซิล) n. จดหมาย,สาร, Syn. missive,letter

English-Thai: Nontri Dictionary
epistle(n) สาร,จดหมาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
epistleเพลงยาว, บทจดหมาย [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It is neither from Baudelaire nor Nietzsche nor in Saint Paul's Epistle to the Romansมันคือจาก Baudelaire nor Nietzsche ... ...ในชื่อคนผู้ชายนักบุญ' s Epistle ถึงโรมันก็ไม่เหมือนกัน Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
It's an epistle. Noncanonical.เป็นคำสอน แต่ไม่ใช่ทางศาสนา The Constant Gardener (2005)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลิขิต[N] writing, See also: epistle, script, Syn. หนังสือ, จดหมาย, Example: สมเด็จพระสังฆราชทรงมีพระลิขิตรับสั่งให้สึกพระที่กระทำความผิดรูปนี้, Thai definition: นิยมใช้เฉพาะจดหมายของพระสงฆ์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

CMU English Pronouncing Dictionary
EPISTLE    IH2 P IH1 S AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
epistle    (n) ˈɪpˈɪsl (i1 p i1 s l)
epistles    (n) ˈɪpˈɪslz (i1 p i1 s l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
以弗所书[Yǐ fú suǒ shū, ㄧˇ ㄈㄨˊ ㄙㄨㄛˇ ㄕㄨ, / ] Epistle of St Paul to the Ephesians [Add to Longdo]
加拉太书[Jiā lā tài shū, ㄐㄧㄚ ㄌㄚ ㄊㄞˋ ㄕㄨ, / ] Epistle of St Paul to the Galatians [Add to Longdo]
希伯来书[Xī bó lái shū, ㄒㄧ ㄅㄛˊ ㄌㄞˊ ㄕㄨ, / ] Epistle of St Paul to the Hebrews [Add to Longdo]
提多书[Tí duō shū, ㄊㄧˊ ㄉㄨㄛ ㄕㄨ, / ] Epistle of St Paul to Titus [Add to Longdo]
斐理伯书[Féi lǐ bó shū, ㄈㄟˊ ㄌㄧˇ ㄅㄛˊ ㄕㄨ, / ] Epistle of St Paul to the Philipians [Add to Longdo]
歌罗西书[Gē luó xī shū, ㄍㄜ ㄌㄨㄛˊ ㄒㄧ ㄕㄨ, 西 / 西] Epistle of St Paul to the Colossians [Add to Longdo]
犹大书[Yóu dà shū, ㄧㄡˊ ㄉㄚˋ ㄕㄨ, / ] Epistle of St Jude (in New Testament) [Add to Longdo]
罗马书[Luó mǎ shū, ㄌㄨㄛˊ ㄇㄚˇ ㄕㄨ, / ] Epistle of St Paul to the Romans [Add to Longdo]
腓利门书[Féi lì mén shū, ㄈㄟˊ ㄌㄧˋ ㄇㄣˊ ㄕㄨ, / ] Epistle of St Paul to Philemon [Add to Longdo]
腓立比书[Féi lì bǐ shū, ㄈㄟˊ ㄌㄧˋ ㄅㄧˇ ㄕㄨ, / ] Epistle of St Paul to the Philipians [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sendschreiben {n} | Sendschreiben {pl}epistle | epistles [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エフェソの信徒への手紙[エフェソのしんとへのてがみ, efeso noshintohenotegami] (n) Epistle to the Ephesians (book of the Bible) [Add to Longdo]
ガラテヤの信徒への手紙[ガラテヤのしんとへのてがみ, garateya noshintohenotegami] (n) Epistle to the Galatians (book of the Bible) [Add to Longdo]
ガラテヤ書[ガラテヤしょ, garateya sho] (n) (obsc) (See ガラテヤ人への手紙) Epistle to the Galatians (book of the Bible) [Add to Longdo]
ガラテヤ人への手紙[ガラテヤじんへのてがみ, garateya jinhenotegami] (n) Epistle to the Galatians (book of the Bible) [Add to Longdo]
コリントの信徒への手紙一[コリントのしんとへのてがみいち, korinto noshintohenotegamiichi] (n) First Epistle to the Corinthians (book of the Bible) [Add to Longdo]
コリントの信徒への手紙二[コリントのしんとへのてがみに, korinto noshintohenotegamini] (n) Second Epistle to the Corinthians (book of the Bible) [Add to Longdo]
コリント書[コリントしょ, korinto sho] (n) (obsc) (See コリント人への手紙) Epistle to the Corinthians (comprising two books of the Bible) [Add to Longdo]
コリント人への手紙[コリントじんへのてがみ, korinto jinhenotegami] (n) Epistle to the Corinthians (comprising two books of the Bible) [Add to Longdo]
コロサイの信徒への手紙[コロサイのしんとへのてがみ, korosai noshintohenotegami] (n) Epistle to the Colossians (book of the Bible) [Add to Longdo]
テサロニケの信徒への手紙一[テサロニケのしんとへのてがみいち, tesaronike noshintohenotegamiichi] (n) First Epistle to the Thessalonians (book of the Bible) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 epistle
   n 1: a specially long, formal letter
   2: a book of the New Testament written in the form of a letter
     from an Apostle

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top