ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

epistemology

AH0 P IH2 S T AH0 M AA1 L AH0 JH IY0   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -epistemology-, *epistemology*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
epistemology[N] การศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีของธรรมชาติและความรู้, See also: ปรัชญาวิทยาแขนงหนึ่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
epistemologyญาณวิทยา [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Epistemologyทฤษฎีความรู้ [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ญาณวิทยา[N] epistemology, Thai definition: ปรัชญาสาขาหนึ่งว่าด้วยกำเนิดลักษณะ และความถูกต้องแห่งความรู้ ตลอดจนวิธีหาความรู้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ญาณวิทยา[n.] (yānnawitthayā) EN: epistemology   

CMU English Pronouncing Dictionary
EPISTEMOLOGY    AH0 P IH2 S T AH0 M AA1 L AH0 JH IY0

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
认识论[rèn shi lùn, ㄖㄣˋ ㄕ˙ ㄌㄨㄣˋ, / ] epistemology (in philosophy, the theory of how we know things), #23,087 [Add to Longdo]
知识论[zhī shí lùn, ㄓ ㄕˊ ㄌㄨㄣˋ, / ] epistemology, #236,882 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
進化論的認識論[しんかろんてきにんしきろん, shinkarontekininshikiron] (n) evolutionary epistemology [Add to Longdo]
認識論[にんしきろん, ninshikiron] (n) epistemology [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  epistemology
      n 1: the philosophical theory of knowledge

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top