ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

epistaxis

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -epistaxis-, *epistaxis*, epistaxi
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
epistaxisเลือดกำเดาไหล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
epistaxis; nosebleed; rhinorrhagiaการตกเลือดกำเดา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Epistaxisเลือดกำเดาไหล,เลือดกำเดา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So diagnosis--boring. It's epistaxis.งั้นวินิจฉัยได้เลยสิ The Dig (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กำเดา[N] nosebleed, See also: epistaxis, nasal catarrh, Syn. เลือดกำเดา, Example: เด็กคู่นั้นชกกันจนเลือดกำเดาทะลัก, Thai definition: เลือดที่ออกทางจมูก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำเดา[n.] (kamdao) EN: epistaxis ; nosebleed ; nasal catarrh   FR: saignement de nez [m] ; épistaxis [f]
เลือดกำเดา[n. exp.] (leūat kamdāo) EN: nose bleed ; epistaxis   
เลือดกำเดาไหล[n. exp.] (leūat kamdāo lai) EN: nose bleed ; epistaxis   FR: hémorragie nasale [f] ; saignement de nez [m] ; épistaxis [f]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Epistaxis {f}; Nasenbluten {n} [med.]epistaxis; nosebleed [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  epistaxis
      n 1: bleeding from the nose [syn: {nosebleed}, {epistaxis}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top