ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

episodic

EH2 P AH0 S AA1 D IH0 K   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -episodic-, *episodic*
English-Thai: Longdo Dictionary
episodic(adj) ที่เป็นตอนๆ, ชั่วคราว เช่น Researchers had already associated with specific, episodic climate changes.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Episodicเป็นพักๆ,เกิดเป็นระยะๆ [การแพทย์]
Episodic Patternแบบเป็นจังหวะ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Let's not get episodic, okay?ช่วยลำดับเรื่องได้มั๊ย? Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
As for me, things have started to feel... a little episodic.สำหรับฉันสิ่งที่ได้เริ่มต้นที่จะ รู้สึก ฉากเล็ก ๆ น้อย ๆ Star Trek Beyond (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
EPISODIC    EH2 P AH0 S AA1 D IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
episodic    (j) ˌɛpɪsˈɒdɪk (e2 p i s o1 d i k)

Japanese-English: EDICT Dictionary
エピソード記憶[エピソードきおく, episo-do kioku] (n) episodic memory [Add to Longdo]
挿話的[そうわてき, souwateki] (adj-na) episodic [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 episodic
   adj 1: of writing or narration; divided into or composed of
       episodes; "the book is episodic and the incidents don't
       always hang together"
   2: occurring or appearing at usually irregular intervals;
     "episodic in his affections"; "occasional headaches" [syn:
     {episodic}, {occasional}]
   3: limited in duration to a single episode; "an account
     concerned primarily with episodic events such as the
     succession of rulers"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top