ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

epiphyte

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -epiphyte-, *epiphyte*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
epiphyte[N] พืชที่เกาะพืชชนิดอื่นอยู่ แต่ไม่ได้ดูดอาหารจากพืชชนิดนั้น เช่น มอส, กล้วยไม้, เฟิร์น, Syn. aerophyte

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
epiphyteพืชอิงอาศัย [มีความหมายเหมือนกับ aerial plant] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พืชอาศัย[N] epiphyte, Syn. กาฝาก, Count unit: ต้น, ชนิด, Thai definition: พืชที่อาศัยเกาะดูดน้ำและแร่ธาตุ หรือสารอาหารที่สังเคราะห์แล้วจากพรรณไม้อื่น ซึ่งอาจทำให้พืชนั้นเสียหายหรือตายได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พืชอาศัย [n. exp.] (pheūt āsai) EN: epiphyte   FR: épiphyte [m]

Japanese-English: EDICT Dictionary
着生植物[ちゃくせいしょくぶつ, chakuseishokubutsu] (n) epiphyte; plant which grows on another [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 epiphyte
   n 1: plant that derives moisture and nutrients from the air and
      rain; usually grows on another plant but not parasitic on
      it [syn: {air plant}, {epiphyte}, {aerophyte}, {epiphytic
      plant}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top