ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

epiphysis

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -epiphysis-, *epiphysis*, epiphysi
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (ศัพท์แพทย์ศาสตร์) (EN-MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
epiphysisส่วนหัวของกระดูกยาว ต่อมไพเนียล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
epiphysisดูที่ pineal body

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
epiphysisเอพิไฟซิส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Epiphysisอีพิฟัยซิล,แอพีไฟซีส,อีพิฟัยซิส,โรคที่ทำให้เกิดเปลี่ยนแปลงที่ส่วนสร้างกระดูก,กระดูกอ่อนที่อยู่ชิดแผ่นส่วนสร้างกระดูก [การแพทย์]
Epiphysisต่อมไพเนียล [การแพทย์]
Epiphysis, Capital Femoralเอปิฟัยสิสของหัวกระดูกต้นขา [การแพทย์]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 epiphysis
   n 1: the end of a long bone; initially separated from the main
      bone by a layer of cartilage that eventually ossifies so
      the parts become fused
   2: a small endocrine gland in the brain; situated beneath the
     back part of the corpus callosum; secretes melatonin [syn:
     {pineal gland}, {pineal body}, {epiphysis cerebri},
     {epiphysis}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top