ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

epinephrine

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -epinephrine-, *epinephrine*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
epinephrine[N] ฮอร์โมนอะดรีนาลีน, See also: ฮอร์โมนชนิดหนึ่งของร่างกายจะหลั่งเมื่อรู้สึกอันตรายหรือตกอยู่ในความเครียด ฮอร์โมนชนิ, Syn. adrenaline

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
epinephrine; adrenalineฮอร์โมนเนื้อในต่อมหมวกไต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Epinephrineเอปิเนฟรีน,ฮอร์โมน,เอพิเนฟรีน,เอปิเนฟริน,อีปิเนฟรีน,อีพิเนฟฟิน,อิปิเนฟริน,อีพิเนฟรีน,เอพิเนฟริน,อิพิเนฟริน,ยาอีพิเนฟริน [การแพทย์]
Epinephrine Fastnessภาวะทนต่อเอปิเนฟริน [การแพทย์]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エピネフリン[, epinefurin] (n) epinephrine [Add to Longdo]
ノルエピネフリン[, noruepinefurin] (n) norepinephrine [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 epinephrine
   n 1: a catecholamine secreted by the adrenal medulla in response
      to stress (trade name Adrenalin); stimulates autonomic
      nerve action [syn: {epinephrine}, {epinephrin},
      {adrenaline}, {Adrenalin}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top