หรือคุณหมายถึง epilogü?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

epilogue

EH1 P AH0 L AO2 G   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -epilogue-, *epilogue*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
epilogue[N] บทส่งท้ายของงานวรรณกรรม (ซึ่งมักจะกล่าวถึงชะตากรรมของตัวละคร), Syn. postscript, Ant. prologue

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
epilogue(เอพ'พะลอก) n. ถ้อยคำส่งท้าย,ตอนส่งท้าย,เพลงส่งท้าย,ปัจฉิมกถา -vt. จัดให้มีถ้อยคำส่งท้าย., See also: epilogist n. ดูepilog

English-Thai: Nontri Dictionary
epilogue(n) บทส่งท้าย,คำส่งท้าย,ปัจฉิมกถา,บันทึกท้ายเล่ม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
epilogueปัจฉิมกถา, ปัจฉิมบท [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
OH, THANKS. WHAT DID YOU THINK OF THE EPILOGUE?โอ้ ขอบคุณ คิดยังไง กับบทส่งท้ายล่ะ Poison Ivy (2007)
And then epilogue.แล้วบทส่งท้าย The Invisible Woman (2013)
Ah, the epilogue. We're back to the location where it all began.บทสุดท้าย เราก็กลับมาในที่ที่ทุกอย่างเริ่มต้น Toy Story of Terror (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปัจฉิมลิขิต[N] postscript, See also: epilogue, Syn. ป.ล., Example: ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ได้ให้ความรู้เพิ่มเติมกับผู้อ่านในปัจฉิมลิขิต, Thai definition: ข้อความหรือหนังสือที่เขียนภายหลัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปัจฉิมลิขิต[n.] (patchimlikhit) EN: postscript ; epilogue   

CMU English Pronouncing Dictionary
EPILOGUE    EH1 P AH0 L AO2 G

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
epilogue    (n) ˈɛpɪlɒg (e1 p i l o g)
epilogues    (n) ˈɛpɪlɒgz (e1 p i l o g z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
エピローグ[, epiro-gu] (n) epilogue [Add to Longdo]
[ばつ, batsu] (n) epilogue; postscript; envoi [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  epilogue
      n 1: a short speech (often in verse) addressed directly to the
           audience by an actor at the end of a play [syn: {epilogue},
           {epilog}]
      2: a short passage added at the end of a literary work; "the
         epilogue told what eventually happened to the main
         characters" [syn: {epilogue}, {epilog}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top