ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

epilog

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -epilog-, *epilog*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
epilog[N] บทส่งท้ายของงานวรรณกรรม (ซึ่งมักจะกล่าวถึงชะตากรรมของตัวละคร), Syn. postscript, Ant. prologue
epilogue[N] บทส่งท้ายของงานวรรณกรรม (ซึ่งมักจะกล่าวถึงชะตากรรมของตัวละคร), Syn. postscript, Ant. prologue

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
epilog(เอพ'พะลอก) n. ถ้อยคำส่งท้าย,ตอนส่งท้าย,เพลงส่งท้าย,ปัจฉิมกถา -vt. จัดให้มีถ้อยคำส่งท้าย., See also: epilogist n. ดูepilog
epilogue(เอพ'พะลอก) n. ถ้อยคำส่งท้าย,ตอนส่งท้าย,เพลงส่งท้าย,ปัจฉิมกถา -vt. จัดให้มีถ้อยคำส่งท้าย., See also: epilogist n. ดูepilog

English-Thai: Nontri Dictionary
epilogue(n) บทส่งท้าย,คำส่งท้าย,ปัจฉิมกถา,บันทึกท้ายเล่ม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
epilogueปัจฉิมกถา, ปัจฉิมบท [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปัจฉิมลิขิต[N] postscript, See also: epilogue, Syn. ป.ล., Example: ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ได้ให้ความรู้เพิ่มเติมกับผู้อ่านในปัจฉิมลิขิต, Thai definition: ข้อความหรือหนังสือที่เขียนภายหลัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปัจฉิมลิขิต[n.] (patchimlikhit) EN: postscript ; epilogue   

CMU English Pronouncing Dictionary
EPILOGUE    EH2 P IH0 L AO1 G

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
epilogue    (n) ˈɛpɪlɒg (e1 p i l o g)
epilogues    (n) ˈɛpɪlɒgz (e1 p i l o g z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Epilog {m}epilog [Add to Longdo]
Epilog {m}; Nachwort {n} | Epiloge {pl}epilogue; epilog [Am.] | epilogues; epilogs [Am.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エピローグ[, epiro-gu] (n) epilogue [Add to Longdo]
[ばつ, batsu] (n) epilogue; postscript; envoi [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 epilog
   n 1: a short speech (often in verse) addressed directly to the
      audience by an actor at the end of a play [syn: {epilogue},
      {epilog}]
   2: a short passage added at the end of a literary work; "the
     epilogue told what eventually happened to the main
     characters" [syn: {epilogue}, {epilog}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top