ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

epigraphy

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -epigraphy-, *epigraphy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
epigraphy[N] การศึกษาและถอดความหมายของตัวหนังสือโบราณที่แกะสลักไว้
epigraphy[N] ตัวหนังสือที่แกะสลักไว้, See also: คำอ้างอิงในตอนต้นของหนังสือ, Syn. inscription

Japanese-English: EDICT Dictionary
金石学[きんせきがく, kinsekigaku] (n) epigraphy [Add to Longdo]
石刻文[せっこくぶん, sekkokubun] (n) stone inscription; epigraphy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  epigraphy
      n 1: the study of ancient inscriptions

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top