ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

epigram

EH1 P AH0 G R AE2 M   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -epigram-, *epigram*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
epigram[N] คำคม, See also: คำพูดที่เฉียบแหลม
epigram[N] บทกวีสั้นๆ ที่มักจะมีการเสียดสีหรือมีคำคมในตอนจบ, Syn. bon mot, witticism

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
epigramn. คำพูดที่เฉียบแหลม,บทกวีสั้นกะทัดรัดและเฉียบแหลม

English-Thai: Nontri Dictionary
epigram(n) คำคม
epigrammatic(adj) สั้นแต่แหลมคม,สั้นกะทัดรัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
epigramคำคม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I had to catalog some papyrus Hellenistic epigrams.ฉันจัดแคตตาล็อกบทกวีสั้นๆ ที่มักจะมีการเสียดสีของกรีกโบราณ The Shot in the Dark (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำคม[N] epigram, See also: witticism, wisecrack, celebrated remark, well-known saying, Example: ผมช่วยคิดคำคมเด็ดๆ ไปเชียร์ผู้นำของเขา, Count unit: คำ, Thai definition: ถ้อยคำที่หลักแหลมชวนให้คิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำพังเพย[n.] (kham phangpoēi) EN: aphorism ; proverb ; adage ; dictum ; saying ; maxim ; epigram   FR: proverbe [m] ; dicton [m] ; citation [f] ; aphorisme [m] ; maxime [f] ; adage [m]
พังเพย[n.] (phangphoēi) EN: aphorism ; proverb ; adage ; dictum ; saying ; maxim ; epigram ; motto   FR: proverbe [m] ; dicton [m] ; citation [f] ; aphorisme [m] ; maxime [f] ; devise [f] ; adage [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
EPIGRAM    EH1 P AH0 G R AE2 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
epigram    (n) ˈɛpɪgræm (e1 p i g r a m)
epigrams    (n) ˈɛpɪgræmz (e1 p i g r a m z)
epigrammatic    (j) ˌɛpɪgrəmˈætɪk (e2 p i g r @ m a1 t i k)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sinngedicht {n}; Epigramm {n} | Sinngedichte {pl}epigram | epigrams [Add to Longdo]
epigrammatischepigrammatic [Add to Longdo]
epigrammatisch {adv}epigrammatically [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エピグラム[, epiguramu] (n) epigram [Add to Longdo]
寸鉄[すんてつ, suntetsu] (n) (1) short blade; small weapon; (2) epigram; pithy saying [Add to Longdo]
名文句[めいもんく, meimonku] (n) witty (happy, apt) remark; well-worded saying; epigram; aphorism [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  epigram
      n 1: a witty saying [syn: {epigram}, {quip}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top