ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

epiglottis

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -epiglottis-, *epiglottis*, epiglotti
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
epiglottis[N] ลิ้นที่ปิดหลอดลมไว้เพื่อป้องกันไม่ให้อาหารหรือน้ำเข้าไปในขณะที่กลืนอาหาร

English-Thai: Nontri Dictionary
epiglottis(n) ลิ้นไก่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
epiglottisฝากล่องเสียง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
epiglottisลิ้นปิดกล่องเสียง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Epiglottisลิ้นปิดกล่องเสียง,กล่องเสียง,ท่อหายใจ,ลิ้นอิปิกลอททิส,ลิ้นกระบอกเสียง,อีปีกล็อททิส,ฝาปิดกล่องเสียง,กระดูกอ่อนกล่องเสียง [การแพทย์]
epiglottisฝาปิดกล่องเสียง, อวัยวะที่มีลักษณะเป็นฝาทำหน้าที่ปิดกั้นไม่ให้อาหารตกลงไปในหลอดลมในขณะกลืนอาหาร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I could name the hard and soft palate, the pharynx, epiglottis and esophagus, the stomach, the spleen, but it doesn't begin to touch on the fact that the gastro- intestinal system, which is your specialty, Dr. Wishniak,...หลอดอาหาร, กระเพาะ, ม้าม... แต่มันเทียบไม่ได้กับ ระบบย่อยอาหาร... Punchline (1988)
Or maybe that's the epiglottis.หรือบางทีมันคือกล่องเสียง 65 Million Years Off (2007)
However, the neck wound transected the trachea below the epiglottis.แต่ แผลที่ลำคอพาดผ่านหลอดลมใต้ลิ้นปี่ Ending Happy (2007)
The mucosa of the epiglottis, glottis, and major bronchi are anatomic.มีเยื่อเมือกบนลิ้นไก่ ช่องสายเสียง และตามโครงสร้างของหลอดลม Red and Itchy (2013)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
epiglottis    (n) ˌɛpɪglˈɒtɪs (e2 p i g l o1 t i s)
epiglottises    (n) ˌɛpɪglˈɒtɪsɪz (e2 p i g l o1 t i s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
会厭[ええん, een] (n) epiglottis [Add to Longdo]
会厭軟骨[ええんなんこつ, eennankotsu] (n) epiglottis [Add to Longdo]
喉頭蓋[こうとうがい, koutougai] (n) epiglottis [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  epiglottis
      n 1: a flap of cartilage that covers the windpipe while
           swallowing

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top