ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

epidemiology

EH2 P AH0 D EH2 M IY0 AA1 L AH0 JH IY0   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -epidemiology-, *epidemiology*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
epidemiology[N] ต้นกำเนิดและการพัฒนาของเชื้อโรค
epidemiology[N] ระบาดวิทยา, See also: การศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุและการแพร่ของเชื้อโรคในประชากร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
epidemiology(เอพพิเดมมีออล'โลจี) n. ระบาดวิทยา., See also: epidemiological adj. ดูepidemiology epidemiologist n. ดูepidemiology

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
epidemiologyวิทยาการระบาด (โรค) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
epidemiologyวิทยาการระบาด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Epidemiologyวิทยาการระบาด [TU Subject Heading]
Epidemiologyวิทยาการระบาด,ระบาดวิทยา,การแพร่กระจายของโรค,การระบาดของโรค [การแพทย์]
Epidemiology, Analyticalระบาดวิทยาวิเคราะห์ [การแพทย์]
Epidemiology, Application ofระบาดวิทยาด้านประยุกต์ [การแพทย์]
Epidemiology, Clinicalวิทยาการระบาดคลินิก [การแพทย์]
Epidemiology, Descriptiveระบาดวิทยาเชิงพรรณนา,ระบาดวิทยาด้านพรรณนา [การแพทย์]
Epidemiology, Descriptive, Appliedวิธีการระบาดประยุกต์เชิงพรรณนา [การแพทย์]
Epidemiology, Experimentalระบาดวิทยาด้านทดลอง [การแพทย์]
Epidemiology, Experimental, Appliedระบาดวิทยาประยุกต์เชิงทดลอง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Was wearing it the first time i met ellie in an epidemiology class...เอลลี่ใส่ตัวนี้ตอนเราเจอกัน ตอนเรียนโรคระบาด Chuck Versus the Truth (2007)
I'm no stranger to memetic epidemiology.ฉันคุ้นเคยกับการแพร่ระบาดกันเป็นทอดๆดี The Herb Garden Germination (2011)
Then we'll track its progress through our social group and interpret the results through the competing academic prisms of memetic theory, algebraic gossip and epidemiology.แล้วเราก็มาสำรวจความคืบหน้าผ่านทางกลุ่มของเรา และประมวลผลผ่านปรึซึมแสดงความเปรียบเทียบ ของทฤษฎีมีม ข่าวลือทางพีชคณิตและแหล่งกำเนิด The Herb Garden Germination (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระบาดวิทยา[N] epidemiology

CMU English Pronouncing Dictionary
EPIDEMIOLOGY    EH2 P AH0 D EH2 M IY0 AA1 L AH0 JH IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
epidemiology    (n) ˌɛpɪdiːmɪˈɒləʤiː (e2 p i d ii m i o1 l @ jh ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
流行病学[liú xíng bìng xué, ㄌㄧㄡˊ ㄒㄧㄥˊ ㄅㄧㄥˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] epidemiology, #14,998 [Add to Longdo]
传染病学[chuán rǎn bìng xué, ㄔㄨㄢˊ ㄖㄢˇ ㄅㄧㄥˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] epidemiology [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
疫学[えきがく, ekigaku] (n,adj-no) epidemiology; the study of epidemics [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  epidemiology
      n 1: the branch of medical science dealing with the transmission
           and control of disease

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top