ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

epicycle

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -epicycle-, *epicycle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
epicycle[N] การเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ตามทฤษฎีระบบสุริยะของเพลโตที่ว่าวัตถุทรงกลมจะเคลื่อนที่ไปตามเส้นรอบวงของวัตถุทรงกลมที่ใหญ่กว่า, Syn. cycle, orbit
epicycle[N] วัตถุทรงกลมที่กลิ้งไปรอบๆ เส้นรอบวงของวัตถุทรงกลมที่ใหญ่กว่า (ทางเรขาคณิต)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, if as you just said, we accept the changes in distance then we are forced to add and epicycle to the Earth's orbit.ไซนีเซียส กฎของยูคลิดข้อแรกว่ายังไง? Agora (2009)
For complicating everything with his epicycles.ที่ทำเรื่องให้มันยุ่งด้วย อีพิไซเคิล นั่น Agora (2009)

Japanese-English: EDICT Dictionary
周転円[しゅうてんえん, shuuten'en] (n) epicycle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  epicycle
      n 1: a circle that rolls around (inside or outside) another
           circle; generates an epicycloid or hypocycloid

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top