ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

epicurean

EH2 P AH0 K Y UH0 R IY1 AH0 N   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -epicurean-, *epicurean*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
epicurean[ADJ] ซึ่งรู้จักเสพสุขกับชีวิต
epicurean[ADJ] ซึ่งอุทิศให้กับความหรูหราและพิถีพิถันโดยเฉพาะการกิน

English-Thai: Nontri Dictionary
epicurean(adj) เจ้าสำราญ,ชอบสนุก,ฟุ้งเฟ้อ,มีรสนิยมสูง
epicurean(n) คนเจ้าสำราญ,คนชอบสนุก,คนฟุ้งเฟ้อ,ผู้มีรสนิยมสูง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นักกิน[n.] (nakkin) EN: epicure ; gourmet ; gastronome ; gourmand ; glutton ; epicurean ; connoisseur   FR: gastronome [m] ; gourmet [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
EPICUREAN    EH2 P AH0 K Y UH0 R IY1 AH0 N
EPICUREAN    EH2 P AH0 K Y UH1 R IY0 AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
epicurean    (n) ˌɛpɪkjurˈiːən (e2 p i k y u r ii1 @ n)
epicureans    (n) ˌɛpɪkjurˈiːənz (e2 p i k y u r ii1 @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
エピキュリアン[, epikyurian] (n) epicurean [Add to Longdo]
エピクロス学派[エピクロスがくは, epikurosu gakuha] (n) Epicurean school (of philosophy) [Add to Longdo]
エピクロス主義[エピクロスしゅぎ, epikurosu shugi] (n) Epicureanism [Add to Longdo]
快楽主義者[かいらくしゅぎしゃ, kairakushugisha] (n) hedonist; epicurean [Add to Longdo]
享楽主義[きょうらくしゅぎ, kyourakushugi] (n) epicureanism; hedonism [Add to Longdo]
美味佳肴[びみかこう, bimikakou] (n) delicacies; epicurean dishes [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Epicurean
   adj 1: of Epicurus or epicureanism; "Epicurean philosophy"
   2: devoted to pleasure; "a hedonic thrill"; "lives of unending
     hedonistic delight"; "epicurean pleasures" [syn: {hedonic},
     {hedonistic}, {epicurean}]
   3: displaying luxury and furnishing gratification to the senses;
     "an epicurean banquet"; "enjoyed a luxurious suite with a
     crystal chandelier and thick oriental rugs"; "Lucullus spent
     the remainder of his days in voluptuous magnificence"; "a
     chinchilla robe of sybaritic lavishness" [syn: {epicurean},
     {luxurious}, {luxuriant}, {sybaritic}, {voluptuary},
     {voluptuous}]
   n 1: a person devoted to refined sensuous enjoyment (especially
      good food and drink) [syn: {epicure}, {gourmet},
      {gastronome}, {bon vivant}, {epicurean}, {foodie}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top