ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

epicure

EH1 P IH0 K Y UH2 R   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -epicure-, *epicure*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
epicure[N] ผู้มีรสนิยมสูงในการกิน, See also: นักกิน, Syn. epicurean, gourmet
epicurean[ADJ] ซึ่งรู้จักเสพสุขกับชีวิต
epicurean[ADJ] ซึ่งอุทิศให้กับความหรูหราและพิถีพิถันโดยเฉพาะการกิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
epicure(เอพ'พะเคียวร์) n. ผู้มีรสนิยมสูง,ผู้ที่พิถีพิถันในอาหารการกิน,ผู้รู้จักเลือก,ผู้รู้จักเสพย์สุข, Syn. gourmet,gourmand

English-Thai: Nontri Dictionary
epicure(n) นักกิน,คนรู้จักเลือก,ผู้มีรสนิยมสูง
epicurean(adj) เจ้าสำราญ,ชอบสนุก,ฟุ้งเฟ้อ,มีรสนิยมสูง
epicurean(n) คนเจ้าสำราญ,คนชอบสนุก,คนฟุ้งเฟ้อ,ผู้มีรสนิยมสูง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The true epicure always does his shopping while the farmers set up.คนที่มีรสนิยมในการกินสูงจริงๆ ก็จะออกไปซื้อด้วยตัวเอง ขณะที่ชาวนาต้องทำเองไงล่ะ Kiss of the Muse (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักกิน[N] epicure, See also: gourmet, gastronome, gourmand, glutton, epicurean, connoisseur, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่เชี่ยวชาญและสืบเสาะเรื่องอาหารการกิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นักกิน[n.] (nakkin) EN: epicure ; gourmet ; gastronome ; gourmand ; glutton ; epicurean ; connoisseur   FR: gastronome [m] ; gourmet [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
EPICURE    EH1 P IH0 K Y UH2 R
EPICUREAN    EH2 P AH0 K Y UH0 R IY1 AH0 N
EPICUREAN    EH2 P AH0 K Y UH1 R IY0 AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
epicure    (n) ˈɛpɪkjuəʳr (e1 p i k y u@ r)
epicures    (n) ˈɛpɪkjuəʳz (e1 p i k y u@ z)
epicurean    (n) ˌɛpɪkjurˈiːən (e2 p i k y u r ii1 @ n)
epicureans    (n) ˌɛpɪkjurˈiːənz (e2 p i k y u r ii1 @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Genießer {m} | Genießer {pl}epicure | epicures [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エピキュリアン[, epikyurian] (n) epicurean [Add to Longdo]
エピクロス学派[エピクロスがくは, epikurosu gakuha] (n) Epicurean school (of philosophy) [Add to Longdo]
エピクロス主義[エピクロスしゅぎ, epikurosu shugi] (n) Epicureanism [Add to Longdo]
快楽主義者[かいらくしゅぎしゃ, kairakushugisha] (n) hedonist; epicurean [Add to Longdo]
享楽主義[きょうらくしゅぎ, kyourakushugi] (n) epicureanism; hedonism [Add to Longdo]
食道楽;食い道楽[しょくどうらく(食道楽);くいどうらく, shokudouraku ( shokudou raku ); kuidouraku] (n,adj-no) gourmand; epicure [Add to Longdo]
美食家[びしょくか, bishokuka] (n) epicure; gourmet [Add to Longdo]
美味佳肴[びみかこう, bimikakou] (n) delicacies; epicurean dishes [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 epicure
   n 1: a person devoted to refined sensuous enjoyment (especially
      good food and drink) [syn: {epicure}, {gourmet},
      {gastronome}, {bon vivant}, {epicurean}, {foodie}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top