ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

epicenter

EH1 P AH0 S EH2 N T ER0   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -epicenter-, *epicenter*
English-Thai: Longdo Dictionary
epicenter(n name) จุดเหนือศูนย์แผ่นดินไหว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
epicenter[N] จุดศูนย์กลาง, See also: จุดที่สำคัญที่สุด, Syn. center, focal
epicenter[N] พื้นดินเหนือศูนย์กลางการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว, See also: พื้นดินเหนือจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหว, Syn. center

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
epicenter; epicentumจุดเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
epicenter; epicentrumepicenter; epicentrum, ศูนย์กลางแผ่นดินไหว [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
and I could have sworn I saw you standing right in its epicenter.แล้วผมสาบานได้ ผมเห็นคุณยืนอยู่ในแสงนั่น Arrival (2005)
Can we see the epicenter of the ghoulish activity?เราขอดูที่มีการรบกวนได้ไหม Ghosts (2008)
So Unit 04 was the epicenter. Are our own EVA units fine?ดูเหมือนเครื่อง 04 จะเป็นศูนย์กลางของการระเบิดนะ Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
We've been plotting the epicenter of each microquakeเราได้ลงจุดที่มีแผ่นดินไหว Jacksonville (2010)
We're at the epicenter of the best medical careเราอยู่ที่ใจกลางเมืองที่มีสถานพยาบาลที่ดีที่สุด Dr. Estrangeloved (2010)
According to the epicenter coordinates we need to go here.ตามพิกัดของศูนย์กลางการสั่นสะเทือน เราควรไปที่นี่ Piranha 3D (2010)
That was the epicenter of the activity.นั่นคือศูนย์กลางของควาามเคลื่อนไหว Demons (2011)
Did you think I was gonna pass up a road trip to the Boardwalk Empire, the east coast epicenter of dancing, gambling, showgirls, and sin?นี่คุณคิดว่าผมจะพลาด ทริปนี้ได้หรือ ไปบรอดวอล์ค เอ็มไพร์ ชายหาดฝั่งตะวันออก เต้นรำ การพนัน Heartbreak Hotel (2011)
There's an epicenter.ถอยกลับครับ Ender's Game (2013)
This dump is the epicenter of -- of the ultimate chess match between good and evil.กองขยะนี้จะเป็นศูนย์กลางของ... ของการแข่งขันหมากรุก ระหว่างความดีกับความชั่ว Slumber Party (2013)
Years later, when Marie and Bruce placed a map of oceanic earthquake epicenters on a light table over her seafloor map, the earthquakes fell right along the rift valley.ศูนย์กลางการเกิด แผ่นดินไหวบนโต๊ะแสง กว่าแผนที่ก้นของเธอ แผ่นดินไหวลดลงขวาพร้อม The Lost Worlds of Planet Earth (2014)
Epicenter!357! Free to Play (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ศูนย์กลาง [n.] (sūnklāng) EN: centre ; center (Am.) ; middle ; epicenter   FR: centre [m] ; coeur [m] ; milieu [m] ; épicentre [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
EPICENTER    EH1 P AH0 S EH2 N T ER0

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
震源[zhèn yuán, ㄓㄣˋ ㄩㄢˊ, ] epicenter (of earthquake); hypocenter, #42,983 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mittelpunkt {m} | Mittelpunkte {pl}epicenter | epicenters [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
震央[しんおう, shin'ou] (n,adj-no) (See 震源) epicentre (of an earthquake); epicenter [Add to Longdo]
震源地[しんげんち, shingenchi] (n) epicenter; epicentre [Add to Longdo]
淡路大震災[あわじだいしんさい, awajidaishinsai] (n) (See 阪神大震災) Great Kobe earthquake of 1995 (the epicenter was located on Awaji island) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  epicenter
      n 1: the point on the Earth's surface directly above the focus
           of an earthquake [syn: {epicenter}, {epicentre}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top