ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

epicene

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -epicene-, *epicene*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
epicene[N] คนที่มีลักษณะของทั้งสองเพศ (ทางวรรณคดี), See also: สิ่งที่มีลักษณะของทั้งสองเพศ
epicene[ADJ] มีบุคลิกลักษณะของทั้งสองเพศ, Syn. androgynous
epicene[ADJ] ไม่ใช่ทั้งเพศหญิงและเพศชาย, Syn. effiminate, unmanly
epicene[ADJ] อ่อนแอ, Syn. weak

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 epicene
   adj 1: having an ambiguous sexual identity [syn: {bisexual},
       {epicene}]
   2: having unsuitable feminine qualities [syn: {effeminate},
     {emasculate}, {epicene}, {cissy}, {sissified}, {sissyish},
     {sissy}]
   n 1: one having both male and female sexual characteristics and
      organs; at birth an unambiguous assignment of male or
      female cannot be made [syn: {hermaphrodite}, {intersex},
      {gynandromorph}, {androgyne}, {epicene}, {epicene person}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top