ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

epical

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -epical-, *epical*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
epical[ADJ] เกี่ยวกับมหากาพย์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
epical(เอพ'พิค,-เคิล) n.,adj. (เกี่ยวกับ) โคลงหรือเรื่องราวความกล้าหาญหรือเกียรติประวัติ,มหากาพย์,บทกวี,กล้าหาญ,สูงส่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
epicalyxริ้วประดับ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Epically.. Epically Pilot (2011)
I'm guessing this was just an epically failed attempt at a body disposal.ฉันเดาว่ามันเป็นแค่ ความผิดพลาดในการทำลายศพ The Survivor in the Soap (2013)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  epical
      adj 1: constituting or having to do with or suggestive of a
             literary epic; "epic tradition" [syn: {epic}, {epical}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top