ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ephemeris

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ephemeris-, *ephemeris*, ephemeri
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ephemeris มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ephemeris*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ephemeris[N] ตารางที่แสดงตำแหน่งของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์และดาวเคราะห์ต่างๆ ในช่วงเวลาหนึ่งในอนาคต

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
kurzlebig; ephemer; ephemerisch {adj}ephemeral [Add to Longdo]
kurzlebiges Insektephemerid; ephemeropteran [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
天体暦[てんたいれき, tentaireki] (n) astronomical ephemeris; ephemeris [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ephemeris
   n 1: an annual publication containing astronomical tables that
      give the positions of the celestial bodies throughout the
      year; "today computers calculate the ephemerides"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top